Luận văn Giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam và hướng hoàn thiện pháp luật

LỜI CAM ĐOAN

DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƢƠNG 1MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ LY HÔN CÓ YẾU

TỐNƢỚC NGOÀI .7

1.1. Khái niệm về ly hôn, ly hôn có yếu tố nước ngoài .7

1.1.1. Khái niệm ly hôn .7

1.1.2. Khái niệm ly hôn có yếu tố nước ngoài.9

1.2. Hậu quả pháp lý của ly hôn, ly hôn có yếu tố nước ngoài.13

1.2.1. Quan hệ nhân thân.13

1.2.2. Quan hệ tài sản .16

1.3. Nguồn pháp luật điều chỉnh quan hệ ly hôn có yếu tố nước ngoài.17

1.3.1. Các loại nguồn pháp luật điều chỉnh quan hệ ly hôn có yếu tố nước ngoài .17

1.3.2. Mối quan hệ giữa các loại nguồn pháp luật điều chỉnh quan hệ ly hôn có

yếu tố nước ngoài.19

1.4. Nguyên tắc và phương pháp điều chỉnh quan hệ ly hôn có yếu tố nước ngoài.20

1.4.1. Nguyên tắc điều chỉnh.20

1.4.2. Phương pháp điều chỉnh .21

Kết luận chƣơng 1 .25

CHƢƠNG 2THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ ĐIỀU ƢỚC

QUỐC TẾ MÀ VIỆT NAM KÝ KẾT VÀ THAM GIA VỀ VIỆC GIẢI

QUYẾT LY HÔN CÓ YẾU TỐ NƢỚC NGOÀI.27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY