Luận văn Giải pháp xoá đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn hiện nay

MỤC LỤC  Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGHÈO ĐÓI VÀ XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO 5 1.1. Quan niệm về nghèo đói và xoá đói giảm nghèo 5 1.2. Những nhân tố tác động đến nghèo đói và xoá đói giảm nghèo 21 1.3. Một số kinh nghiệm xoá đói giảm nghèo ở trong nước và bài học rút ra cho tỉnh Quảng Trị 30 Chương 2: THỰC TRẠNG NGHÈO ĐÓI VÀ XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TỈNH QUẢNG TRỊ 36 2.1. Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xó hội tỏc động đến nghèo đói và xoá đói giảm nghèo ở tỉnh Quảng Trị 36 2.2. Thực trạng nghèo đói và xoá đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 44 2.3. Những hạn chế và trở ngại chính trong xoá đói giảm nghèo trên địa bàn Quảng Trị 68 Chương 3: MỤC TIÊU VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ TRONG THỜI GIAN TỚI 73 3.1. Bối cảnh và mục tiêu xoá đói giảm nghèo của tỉnh Quảng Trị 73 3.2. Những giải pháp chủ yếu nhằm xoá đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 75 KẾT LUẬN 110 DANH MỤC CÁC CễNG TRèNH ĐÃ CễNG BỐ CỦA TÁC GIẢ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGHÈO ĐÓI VÀ XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO 5

1.1. Quan niệm về nghèo đói và xoá đói giảm nghèo 5

1.2. Những nhân tố tác động đến nghèo đói và xoá đói giảm nghèo 21

1.3. Một số kinh nghiệm xoá đói giảm nghèo ở trong nước và bài học rút ra cho tỉnh Quảng Trị 30

Chương 2: THỰC TRẠNG NGHÈO ĐÓI VÀ XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TỈNH QUẢNG TRỊ 36

2.1. Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xó hội tỏc động đến nghèo đói và xoá đói giảm nghèo ở tỉnh Quảng Trị 36

2.2. Thực trạng nghèo đói và xoá đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 44

2.3. Những hạn chế và trở ngại chính trong xoá đói giảm nghèo trên địa bàn Quảng Trị 68

Chương 3: MỤC TIÊU VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ TRONG THỜI GIAN TỚI 73

3.1. Bối cảnh và mục tiêu xoá đói giảm nghèo của tỉnh Quảng Trị 73

3.2. Những giải pháp chủ yếu nhằm xoá đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 75

KẾT LUẬN 110

DANH MỤC CÁC CễNG TRèNH ĐÃ CễNG BỐ CỦA TÁC GIẢ

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY