Luận văn Giải pháp xác định giá trị vườn cây cao su khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

MỤC LỤCDanh mục các từ viết tắt iDanh mục các bảng iiDanh mục các hình iiiPHẦN MỞ ĐẦU 4Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ VƯỜN CÂY CAO SU KHI CỔ PHẦN HÓA 71.1. CỔ PHẦN HÓA DNNN VÀ GIÁ TRỊ VƯỜN CÂY CAO SU 71.1.1 Doanh nghiệp nông nghiệp 71.1.2 Doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước 71.1.3 Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước 71.1.4 Giá trị vườn cây cao su khi cổ phần hóa 71.2. VAI TRÒ CỦA CÂY CAO SU TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN. 81.2.1 Về mặt kinh tế 81.2.2 Về xã hội 111.2.3 Về môi trường 111.2.4 Về an ninh quốc phòng 121.3. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT KINH DOANH CAO SU THIÊN NHIÊN ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ VƯỜN CÂY 121.3.1 Chu kỳ kinh doanh dài 121.3.2 Năng suất, chất lượng vườn cây phụ thuộc vào nhiều yếu tố 131.3.3 Giá trị thanh lý vườn cây do thị trường quyết định 141.3.4 Giá trị vườn cây cao su gắn liến với giá trị đất 151.3.5 Thời gian hoàn vốn dài, quy trình sản xuất khép kín, quy mô sản xuất lớn, kỹ thuật khai thác nghiêm ngặt. 161.4 CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 201.4.1 Xác định giá trị DN theo phương pháp tài sản 201.4.2 Xác định giá trị DN theo phương pháp dòng tiền chiết khấu 241.4.3 Xác định giá trị DN theo phương pháp so sánh 26Chương 2: THỰC TRẠNG VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ VƯỜN CÂY CAO SU KHI CPH TẠI TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM. 292.1 TỔNG QUAN VỀ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM 292.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 292.1.2 Mô hình tổ chức 332.2. TIẾN TRÌNH CPH CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH CAO SU THUỘC TẬP ĐOÀN 372.2.1.Thí điểm CPH Nhà máy chế biến Hàng Gòn 372.2.2 Thí điểm CPH vườn cây gắn với nhà máy chế biến tại Nông trường cao su Hòa Bình 382.2.3 Thí điểm CPH toàn bộ các công ty: Công ty Cao su Đồng Phú, Tây Ninh và Phước Hòa 392.3 XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ VƯỜN CÂY CAO SU KHI CPH TẠI TẬP ĐOÀN 422.3.1 Xác định giá trị vườn cây cao su khi CPH tại Nông trường cao su Hòa Bình 422.3.2 Xác định giá trị vườn cây cao su tại Công ty cao su Đồng Phú, Tây Ninh và Phước Hòa 452.4 MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG QUÁ TRÌNH XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ VƯỜN CÂY CAO SU KHI CPH TẠI TẬP ĐOÀN 512.4.1 Về phương pháp xác định giá trị vườn cây cao su 512.4.2 Về giá trị quyền sử dụng đất khi xác định giá trị vườn cây cao su 532.4.3 Xác định giá trị vườn cây cao su bỏ qua các đặc điểm kinh tế kỹ thuật ảnh hưởng đến giá trị vườn cây 542.4.4 Về việc xác định giá trị vườn cây cao su bao gồm cả giá trị thanh lý vườn cây 57Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ VƯỜN CÂY CAO SU KHI CỔ PHẦN HÓA TẠI TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆN NAM. 613.1. MỘT SỐ QUAN ĐIỂM 623.1.1 Quan điểm cân bằng quan hệ cung cầu 623.1.2 Quan điểm nhất quán trong toàn Tập đoàn 623.1.3 Quan điểm đảm bảo hài hòa lợi ích các chủ thể 633.2. NGUYÊN TẮC 633.2.1 Nguyên tắc đầy đủ 633.2.2 Nguyên tắc khách quan 643.2.3 Nguyên tắc công khai 643.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ VƯỜN CÂY CAO SU KHI CPH TẠI TẬP ĐOÀN 643.3.1 Bổ sung phương pháp so sánh trực tiếp khi xác định giá trị vườn cây cao su 643.3.2 Xác định giá trị vườn cây có tính cả giá trị đất trồng cao su 663.3.3 Xác định giá trị vườn cây cao su có tính đến cả các đặc điểm kinh tế kỹ thuật ảnh hưởng đến giá trị vườn cây 683.3.4 Xác định giá trị vườn cây cao su loại trừ giá trị thanh lý vườn cây. 75KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 78

MỤC LỤC

Danh mục các từ viết tắt i

Danh mục các bảng ii

Danh mục các hình iii

PHẦN MỞ ĐẦU 4

Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ VƯỜN CÂY CAO SU KHI CỔ PHẦN HÓA 7

1.1. CỔ PHẦN HÓA DNNN VÀ GIÁ TRỊ VƯỜN CÂY CAO SU 7

1.1.1 Doanh nghiệp nông nghiệp 7

1.1.2 Doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước 7

1.1.3 Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước 7

1.1.4 Giá trị vườn cây cao su khi cổ phần hóa 7

1.2. VAI TRÒ CỦA CÂY CAO SU TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN. 8

1.2.1 Về mặt kinh tế 8

1.2.2 Về xã hội 11

1.2.3 Về môi trường 11

1.2.4 Về an ninh quốc phòng 12

1.3. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT KINH DOANH CAO SU THIÊN NHIÊN ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ VƯỜN CÂY 12

1.3.1 Chu kỳ kinh doanh dài 12

1.3.2 Năng suất, chất lượng vườn cây phụ thuộc vào nhiều yếu tố 13

1.3.3 Giá trị thanh lý vườn cây do thị trường quyết định 14

1.3.4 Giá trị vườn cây cao su gắn liến với giá trị đất 15

1.3.5 Thời gian hoàn vốn dài, quy trình sản xuất khép kín, quy mô sản xuất lớn, kỹ thuật khai thác nghiêm ngặt. 16

1.4 CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 20

1.4.1 Xác định giá trị DN theo phương pháp tài sản 20

1.4.2 Xác định giá trị DN theo phương pháp dòng tiền chiết khấu 24

1.4.3 Xác định giá trị DN theo phương pháp so sánh 26

Chương 2: THỰC TRẠNG VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ VƯỜN CÂY CAO SU KHI CPH TẠI TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM. 29

2.1 TỔNG QUAN VỀ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM 29

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 29

2.1.2 Mô hình tổ chức 33

2.2. TIẾN TRÌNH CPH CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH CAO SU THUỘC TẬP ĐOÀN 37

2.2.1.Thí điểm CPH Nhà máy chế biến Hàng Gòn 37

2.2.2 Thí điểm CPH vườn cây gắn với nhà máy chế biến tại Nông trường cao su Hòa Bình 38

2.2.3 Thí điểm CPH toàn bộ các công ty: Công ty Cao su Đồng Phú, Tây Ninh và Phước Hòa 39

2.3 XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ VƯỜN CÂY CAO SU KHI CPH TẠI TẬP ĐOÀN 42

2.3.1 Xác định giá trị vườn cây cao su khi CPH tại Nông trường cao su Hòa Bình 42

2.3.2 Xác định giá trị vườn cây cao su tại Công ty cao su Đồng Phú, Tây Ninh và Phước Hòa 45

2.4 MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG QUÁ TRÌNH XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ VƯỜN CÂY CAO SU KHI CPH TẠI TẬP ĐOÀN 51

2.4.1 Về phương pháp xác định giá trị vườn cây cao su 51

2.4.2 Về giá trị quyền sử dụng đất khi xác định giá trị vườn cây cao su 53

2.4.3 Xác định giá trị vườn cây cao su bỏ qua các đặc điểm kinh tế kỹ thuật ảnh hưởng đến giá trị vườn cây 54

2.4.4 Về việc xác định giá trị vườn cây cao su bao gồm cả giá trị thanh lý vườn cây 57

Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ VƯỜN CÂY CAO SU KHI CỔ PHẦN HÓA TẠI TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆN NAM. 61

3.1. MỘT SỐ QUAN ĐIỂM 62

3.1.1 Quan điểm cân bằng quan hệ cung cầu 62

3.1.2 Quan điểm nhất quán trong toàn Tập đoàn 62

3.1.3 Quan điểm đảm bảo hài hòa lợi ích các chủ thể 63

3.2. NGUYÊN TẮC 63

3.2.1 Nguyên tắc đầy đủ 63

3.2.2 Nguyên tắc khách quan 64

3.2.3 Nguyên tắc công khai 64

3.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ VƯỜN CÂY CAO SU KHI CPH TẠI TẬP ĐOÀN 64

3.3.1 Bổ sung phương pháp so sánh trực tiếp khi xác định giá trị vườn cây cao su 64

3.3.2 Xác định giá trị vườn cây có tính cả giá trị đất trồng cao su 66

3.3.3 Xác định giá trị vườn cây cao su có tính đến cả các đặc điểm kinh tế kỹ thuật ảnh hưởng đến giá trị vườn cây 68

3.3.4 Xác định giá trị vườn cây cao su loại trừ giá trị thanh lý vườn cây. 75

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 78

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY