Luận văn Giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Lời cam đoan i

Lời cảm ơn ii

Tóm lược luận văn iii

Danh mục từ viết tắt iv

Mục lục v

Danh mục các Biểu, bảng ix

Danh mục các Biểu đồ x

PHẦN THỨ NHẤT – ĐẶT VẤN ĐỀ .1

1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu . 1

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài .2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.2

4. Phương pháp nghiên cứu .3

PHẦN THỨ HAI – NỘI DUNG NGHIÊN CỨU . 4

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THU HÚT VỐN

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI . 4

1.1 Đầu tư trực tiếp nước ngoài . 4

1.1.1 Khái niệm . 4

1.1.2 Các hình thức cơ bản của đầu tư trực tiếp nước ngoài. 5

1.2 Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. 7

1.2.1 Khái niệm . 7

1.2.2 Vai trò của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. 7

1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. 12

1.3 Kinh nghiệm thu hút FDI tại một số quốc gia và một số địa phương trong nước.

Bài học kinh nghiệm cho Bến Tre. 17

1.3.1 Kinh nghiệm thu hút FDI của một số nước Châu Á. 17

1.3.2 Kinh nghiệm thu hút FDI tại một số địa phương trong nước. 22

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY