Luận văn Giải pháp tạo việc làm cho thanh niên nông thôn tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Cần phải xây dựng được đường lối chiến lược phát triển KT - XH, đặc biệt

là chiến lược về giải quyết vấn đề lao động và việc làm cho thanh niên một cách

đúng đắn, khoa học, phù hợp với thực tiễn của địa phương. Vấn đề này phải được

thể hiện rõ trong quá trình dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp thị xã Hương

Thủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Tuyên truyền sâu rộng, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các

cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và trong toàn thể nhân dân về chủ trương đường

lối phát triển KT - XH, tạo mới việc làm của vùng; khuyến khích, động viên các

thành phần kinh tế, các tổ chức xã hội, mỗi gia đình và mỗi người lao động tự tạo

việc làm cho mình và cho xã hội.

- Các cấp ủy đảng phải lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị, xã hội (Công

đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh) và các tổ

chức xã hội khác tích cực vận động các hội viên của tổ chức mình hăng hái thi đua,

giúp đỡ lẫn nhau phát triển sản xuất, tạo mới việc làm cho thanh niên.

- Chấn chỉnh nhiệm vụ, nội dung chương trình, cơ cấu ngành nghề đào tạo

của các trường dạy nghề, các trung tâm và cơ sở dạy nghề trên địa bàn, nhằm đảm

bảo nguồn nhân lực sau khi được đào tạo đáp ứng được nhu cầu của thị trường sức

lao động cả về chất lượng và cơ cấu nghề nghiệp.

- Có chính sách ưu tiên thu hút đầu tư những ngành nghề có khả năng giải

quyết việc làm cho số đông lao động phổ thông. Đồng thời chú trọng phát triển song

song ngành nghề ở cả hai lĩnh vực: truyền thống (doanh nghiệp vừa và nhỏ) lẫn hiện

đại (doanh nghiệp có công nghệ tiên tiến) cả ở nông thôn và thành thị để thu hút lao

động trẻ ở nông thôn.

- Tăng cường quản lý nhà nước bằng chính sách, pháp luật đối với mọi hoạt

động liên quan đến các vấn đề tạo mới việc làm. Đảm bảo mọi hoạt động như: tư vấn,

hỗ trợ, đào tạo, sản xuất kinh doanh được tự do, thông thoáng trong khuôn khổ của

pháp luật quy định. Xử lý nghiêm minh theo luật định đối với bất kỳ tổ chức và cá

nhân nào có hành vi vi phạm đến chính sách lao động và việc làm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY