Luận văn Giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty cổ phần dệt may Huế

LỜI CAM ĐOAN i

LỜI CẢM ƠN ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ iii

DANH MỤC BẢNG iv

DANH MỤC HÌNH v

MỤC LỤC vi

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ.1

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu.1

2. Mục tiêu nghiên cứu .3

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài.3

4. Kết quả và những đóng góp kỳ vọng đạt được của đề tài nghiên cứu.4

5. Cấu trúc của luận văn .4

PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .5

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .5

1.1. Tổng quan các vấn đề nghiên cứu .5

1.2. Lý luận và thực tiễn về vấn đề nghiên cứu.12

1.2.1. Cơ sở lý luận.12

1.2.1.1. Khái niệm Động lực lao động.12

1.2.1.2. Khái niệm Tạo động lực làm việc.13

1.2.1.3. Sự cần thiết phải tạo động lực làm việc.14

1.2.1.4. Các yếu tố tài chính và phi tài chính ảnh hưởng đến động lực làm

việc của người lao động .16

1.2.1.5. Các học thuyết liên quan đến tạo động lực thúc đẩy làm việc.18

1.2.1.5.1. Thuyết công bằng của J.Stacy Adams.18

1.2.1.5.2. Lý thuyết về hai yếu tố của Frederick Heizberg .18

1.2.1.5.3. Thuyết thúc đẩy bằng sự tăng cường của B.F. Skinner.19

1.2.1.5.4. Thuyết X và thuyết Y của Douglas Mc Gregor.20

1.2.2. Cơ sở thực tiễn .22

1.3. Phương pháp và các giả thuyết nghiên cứu .24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY