Luận văn Giải pháp tạo động lực làm việc cho công chức sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Trị

PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ . 1

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu . 1

2. Mục tiêu nghiên cứu. 2

2.1. Mục tiêu chung. 2

2.2. Mục tiêu cụ thể. 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2

4. Phương pháp nghiên cứu. 3

4.1. Phương pháp thu thập số liệu. 3

4.2. Phương pháp phân tích số liệu . 3

PHẦN II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU . 4

CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC. 4

1.1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO

ĐỘNG. . 4

1.1.1. Một số khái niệm cơ bản. 4

1.1.1.1. Khái niệm động cơ làm việc . 4

1.1.1.2. Khái niệm động lực và tạo động lực làm việc . 5

1.1.2. Mối quan hệ giữa nhu cầu và động lực . 7

1.1.3. Mối quan hệ giữa lợi ích và động lực . 8

1.1.4. Vai trò của việc tạo động lực làm việc. 10

1.2. MỘT SỐ HỌC THUYẾT VỀ ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC. 10

1.2.1. Hệ thống nhu cầu của Maslow (1943) . 10

1.2.2. Học thuyết hệ thống hai nhân tố của Herzberg (1959) . 14

1.2.3. Học thuyết kỳ vọng (1964) . 16

1.2.4. Thuyết công bằng của Stacy Adam (1963). 17

1.2.5. Thuyết về các nhu cầu thúc đẩy của McClelland (1988). 18

1.2.6 Các công trình nghiên cứu về động lực làm việc trong nước: . 19

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY