Luận văn Giải pháp tăng thu trong cân đối ngân sách tại địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Lời cam đoan.i

Lời cảm ơn .ii

Tóm lược luận văn . iii

Danh mục các chữ viết tắt .iv

Danh mục các bảng .v

Mục lục.vii

PHẦN MỞ ĐẦU.1

1. Tính cấp thiết của luận văn.1

2. Mục đích của đề tài.2

3. Phương pháp nghiên cứu.2

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .4

Chương 1: LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỂN VỀ NGÂN SÁCH VÀ THU TRONG

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.5

1.1. LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.5

1.1.1. Khái niệm về ngân sách Nhà nước .5

1.1.2. Vai trò của ngân sách Nhà nước.7

1.1.3. Phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước .10

1.1.3.1. Khái niệm.10

1.1.3.2. Các nguyên tắc phân cấp quản lý NSNN: Có 4 nguyên tắc chính.11

1.2. THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC .12

1.2.1. Khái niệm, đặc điểm của thu ngân sách Nhà nước.12

1.2.1.1. Khái niệm.12

1.2.1.2. Đặc điểm .12

1.2.2. Cơ chế phân chia nguồn thu NSNN .13

1.2.3. Nội dung và hình thức các khoản thu NSNN .14

1.2.3.1. Nguồn thu và thu nhập của ngân sách .14

1.2.3.2. Các hình thức thu NSNN .16

1.2.3.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến thu NSNN.19

1.2.4. Phân định nguồn thu giữa ngân sách trung ương và

ngân sách địa phương .21

1.2.4.1. Nguồn thu từ các khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100%.21

1.2.4.2. Nguồn thu từ các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% .21

1.2.4.3. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm giữa ngân sách

trung ương và ngân sách địa phương .22

1.2.5. Phân định nhiệm vụ thu đối với ngân sách cấp huyện, quận.25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY