Luận văn Giải pháp Tái cấu trúc tài chính Tổng Công ty Sông Đà

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

6

1.1. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC 6

1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU NƯỚC NGOÀI 8

1.3. KHOẢNG TRỐNG TRONG NGHIÊN CỨU VỀ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH TẠI

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

12

1.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ NGUỒN DỮ LIỆU 13

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA DOANH

NGHIỆP

15

2.1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 15

2.1.1. Tài chính doanh nghiệp và các quyết định tài chính của doanh nghiệp 15

2.1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp 15

2.1.1.2. Các quyết định tài chính của doanh nghiệp 17

2.1.2. Cấu trúc tài chính của doanh nghiệp 19

2.1.2.1. Khái niệm và đặc điểm cấu trúc tài chính doanh nghiệp 19

2.1.2.1.1. Khái niệm cấu trúc tài chính doanh nghiệp 19

2.1.2.1.2. Đặc điểm cấu trúc tài chính doanh nghiệp 22

2.1.2.2. Các lý thuyết về cấu trúc vốn của doanh nghiệp 24

2.1.2.2.1. Lý thuyết về cơ cấu vốn tối ưu theo quan điểm truyền thống 24

2.1.2.2.2. Lý thuyết M&M về cơ cấu vốn của doanh nghiệp 26

2.1.2.2.3. Lý thuyết đánh đổi cấu trúc vốn 31

2.1.2.2.4. Lý thuyết trật tự phân hạng 34

2.1.2.2.5. Lý thuyết lợi nhuận hoạt động ròng 36

2.1.2.2.6. Ý nghĩa khi nghiên cứu các lý thuyết về cơ cấu vốn 37

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY