Luận văn Giải pháp phát triển tiểu, thủ công nghiệp ngành chế biến nông sản thực phẩm trên địa bàn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

Lời cam đoan.i

Lời cảm ơn .ii

Tóm lược luận văn . iii

Danh mục các chữ viết tắt.iv

Danh mục các biểu đồ .v

Danh mục các bảng .vi

Mục lục.vii

PHẦN MỞ ĐẦU.1

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI .1

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .3

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.4

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .4

5. KẾT CẤU LUẬN VĂN .7

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỂN

VỀ PHÁT TRIỂN TIỂU, THỦ CÔNG NGHIỆP.8

1.1. KHÁI NIỆM VÀ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA

CÁC NGÀNH TIỂU, THỦ CÔNG NGHIỆP .8

1.1.1. Khái niệm và phân loại tiểu, thủ công nghiệp .8

1.1.1.1. Khái niệm tiểu, thủ công nghiệp .8

1.1.1.2. Phân loại tiểu, thủ công nghiệp.11

1.1.2. Những đặc điểm cơ bản của các ngành tiểu, thủ công nghiệp .12

1.1.2.1. Sản xuất tiểu, thủ công nghiệp mang tính đa dạng .12

1.1.2.2. Các cơ sở sản xuất tiểu, thủ công nghiệp thường có mối liên hệ chặt

chẽ, trực tiếp với khách hàng và người lao động.12

1.1.2.3. Các cơ sở sản xuất tiểu, thủ công nghiệp thể hiện tính mềm dẻo, linh

hoạt trong sản xuất, kinh doanh .12

1.1.2.4. Hạn chế trong tiếp cận các nguồn vốn chính thức nhưng lại rất linh

hoạt trong tiếp cận các nguồn vốn không chính thức .13

1.1.2.5. Tính chất chuyên môn hoá thấp trong quản lý sản xuất kinh doanh 13

1.1.3. Mối quan hệ giữa tiểu, thủ công nghiệp với đại công nghiệp .14

1.2. NHỮNG NHÂN TỐ CHỦ YẾU ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN

CÁC NGÀNH TIỂU, THỦ CÔNG NGHIỆP TRONG NÔNG THÔN .15

1.2.1. Những nhân tố về điều kiện tự nhiên.16

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY