Luận văn Giải pháp phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Phú yên đến năm 2020

Lời cam đoan.i

Lời cảm ơn .ii

Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế . iii

Danh mục các chữ viết tắt .iv

Danh mục bảng biểu.v

Mục lục .vii

PHẦN MỞ ĐẦU.1

1. Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Mục tiêu nghiên cứu.2

3. Phương pháp nghiên cứu.3

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.3

5. Kết cấu của luận văn .3

CHƯƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN

NGUỒN NHÂN LỰC VÀ NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRONG CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC .5

1.1.CÁC KHÁI NIỆM CHUNG .5

1.1.1.Khái niệm về Quản lý nhà nước.5

1.1.2.Các cơ quan quản lý nhà nước .5

1.1.3.Khái niệm về công nghệ thông tin .6

1.1.4.Khái niệm về nguồn nhân lực .7

1.1.5.Nguồn nhân lực quản lý nhà nước .10

1.1.6.Khái niệm về phát triển nguồn nhân lực .11

1.2.NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ ĐẶC ĐIỂM NGUỒN

NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN.13

1.2.1.Nguồn nhân lực Công nghệ thông tin .13

1.2.2.Đặc điểm nguồn nhân lực Công nghệ thông tin.14

1.3.PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN .16

Trường Đại học Kinh tế Huế

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY