Luận văn Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp tỉnh Phú Yên

LỜI CAM ĐOAN .i

LỜI CẢM ƠN.ii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .iv

DANH MỤC CÁC BẢNG .v

MỤC LỤC .vi

PHẦN I: MỞ ĐẦU .1

1. Tính cấp thiết của đề tài.1

2. Mục tiêu nghiên cứu Đề tài.2

3. Phương pháp nghiên cứu .3

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .4

5. Kết cấu của luận văn.4

PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .5

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN

NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP.5

1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KHU CÔNG NGHIỆP .5

1.1.1. Khái niệm khu công nghiệp (KCN).5

1.1.2. Các đặc trưng chủ yếu của khu công nghiệp .6

1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển khu công nghiệp.7

1.1.4. Vai trò của Khu công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.8

1.2. NGUỒN NHÂN LỰC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC .12

1.2.1 Nguồn nhân lực.12

1.2.2. Phát triển nguồn nhân lực .14

1.2.3. Vai trò của nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.17

1.2.4. Đặc điểm nhu cầu nguồn nhân lực của các khu công nghiệp .19

1.2.5. Các tiêu chí đánh giá chất lượng nguồn nhân lực.20

1.2.6. Các chức năng của quản lý nguồn nhân lực .21

1.3. KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO KHU

CÔNG NGHIỆP .24

1.3.1. Kinh nghiệm ở một số nước trên thế giới .24

Trường Đại học Kinh tế Huế

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY