Luận văn Giải pháp phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Lời cam đoan i

Lời cảm ơn ii

Tóm lược luận văn iii

Danh mục các chữ viết tắt và ký hiệu iv

Danh mục các biểu đồ vi

Danh mục các sơ đồ vii

Danh mục các bảng viii

MỤC LỤC ix

PHẦN MỞ ĐẦU.1

1. Tính cấp thiết của đề tài . 1

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài . 2

3. Phương pháp nghiên cứu. 2

4. Phạm vi nghiên cứu. 4

5. Đóng góp khoa học của đề tài . 5

6. Kết cấu của đề tài . 5

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU.6

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VÀ DỊCH VỤ

HỖ TRỢ KINH DOANH.6

1.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ VÀ ƯU NHƯỢC ĐIỂM DOANH NGHIỆP

NHỎ VÀ VỪA.6

1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp nhỏ và vừa. 6

1.1.2. Đặc điểm và vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa . 7

1.1.2.1. Đặc điểm . 7

1.1.2.2. Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa. 9

1.1.3. Ưu và nhược điểm của doanh nghiêp nhỏ và vừa. 10

1.2. TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ KINH DOANH. 10

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY