Luận văn Giải pháp phát hành trái phiếu đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ

MỤC LỤC Trang phụbìa . Trang Lời cam đoan. Mục lục Danh mục các chữviết tắt Lời mở đầu .1CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀTRÁI PHIẾU ĐÔ THỊVÀ THỊTRƯỜNG TRÁI PHIẾU ĐÔ THỊ. 5 1.1 Khái lược vềsựhình thành thịtrường trái phiếu đô thị.5 1.2 Một sốkhái niệm cơbản vềtrái phiếu đô thị.7 1.2.1 Khái niệm . .7 1.2.2 Các loại trái phiếu đô thị.7 a) Trái phiếu nhận nợchung (GOs: General Obligation bonds) thuật ngữtiếng Việt còn được gọi bằng nhiều tên khác nhau như: trái phiếu công ích, trái phiếu tổng hợp, trái phiếu nghĩa vụ, . 8 b) Trái phiếu công quản (Authority Bond).9 c) Trái phiếu lợi tức (Revenue Bonds) hay trái phiếu doanh thu.10 1.2.3 Đặc điểm trái phiếu đô thị.11 1.2.4 Một số ưu điểm chủyếu của trái phiếu đô thị.12 a) Miễn thuế.12 b) Đa kỳhạn.12 c) Điều khoản hoàn trái và lãi suất biến đổi.12 1.3 Các chủthểliên quan và quy trình phát hành trái phiếu đô thị.12 1.3.1 Đối tượng tham gia và trách nhiệm .13 a) Cốvấn tài chính (Financial Advisors) .13 b) Tưvấn vềkỹthuật (Consultants) .14 c) Nhà tưvấn pháp lý (Bond Counsel) .14 d) Tổchức bảo lãnh phát hành hay bao tiêu (Underwriters) .15 e) Công ty chứng khoán hay các Ngân hàng thương mại .16 f) Các Quỹ đầu tưcó tổchức và nhà đầu tưbán lẻ(investment and retail investor) .16 g) Đại diện ủy thác (Trustess and Paying Agents) .17 h) Công ty Bảo hiểm trái phiếu (Bond Insurers) .17 i) Tổchức xếp hạng tín nhiệm (Rating Agencies).18 1.3.2 Những giai đoạn chính của quá trình phát hành trái phiếu .18 a) Các quyết định sơbộ(Preliminary Decisions) .19 b) Một sốtiến trình tổchức đấu thầu và bán trái phiếu .19 c) Cơcấu của việc phát hành trái phiếu đô thị.21 d) Các tài liệu pháp lý cóliên quan .22 1.4 Vai trò của trái phiếu đô thịvới chính sách của chính quyền địa phương và trung ương .23 1.4.1 Đối với chính sách của chính quyền địa phương.24 1.4.2 Đối với chính sách của Trung ương .24 1.5 Thịtrường trái phiếu đô thị ởcác nước; bài học kinh nghiệm của thành phố HồChí Minh .24 1.5.1 Thịtrường trái phiếu đô thị ởcác nước .24 1.5.2 Bài học kinh nghiệm vềphát hành của thành phốHồChí Minh và của các nước.26 Kết luận Chương 1 .28 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỐN ĐẦU TƯPHÁT TRIỂN CƠSỞHẠTẦNG VÀ SỰCẦN THIẾT PHẢI PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐÔ THỊTẠI THÀNH PHỐCẦN THƠ. 30 2.1 Vai trò của đầu tưcơsởhạtầng đối với sựphát triển đô thịtại thành phốCần Thơ.30 2.2 Áp lực phát triển kinh tếlên cơsởhạtầng đối với sựphát triển đô thịtại thành phốCần Thơ.31 2.3.1 Điều kiện kinh tế- xã hội .31 2.3.2 Lĩnh vực thương mại - dịch vụ- du lịch .32 2.3.3 Lĩnh vực sản xuất công nghiệp - tiểu thủcông nghiệp .34 2.3.4 Vềnông nghiệp .36 2.3.5 Vềthuỷsản.36 2.3.6 Đánh giá chung.36 2.3 Thực trạng hạtầng giao thông tại thành phốCần Thơ.37 2.4 Áp lực vốn cho đầu tưtăng trưởng và phát triển kinh tế- xã hội thành phố Cần Thơ.39 2.4.1 Thu ngân sách.39 2.4.2 Chi ngân sách địa phương .41 2.5 Sựcần thiết phát hành trái phiếu đô thịtại thành phốCần Thơ.43 2.5.1 Sức ép của tình trạng đô thịhóa .46 2.5.2 Các mục tiêu đểphát triển kinh tếxã hội của thành phốCần Thơ.48 Kết luận Chương 2 .49 CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP PHỤC VỤPHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐÔ THỊTẠI THÀNH PHỐCẦN THƠ. 51 3.1 Định hướng và mục tiêu sửdụng trái phiếu đô thị.51 3.1.1 Tính hiệu quảcủa trái phiếu đô thị.51 3.1.2 Thách thức từviệc sửdụng trái phiếu đô thị.52 3.2 Các giải pháp từTrung ương.52 3.2.1. Hoàn chỉnh khuôn khổpháp lý và thịtrường chứng khoán.52 3.2.2. Tăng cường các nguồn tài chính cho đô thị.55 a) Mởrộng quyền tựchủcho các địa phương .54 b) Thay đổi cơchếbao cấp tín dụng và phân bổchỉtiêu .55 3.2.3 Phát triển thịtrường trái phiếu đô thị.55 a) Đối với thịtrường phát hành .57 b) Đối với thịtrường thứcấp.59 3.2.4 Đẩy nhanh việc hình thành cơquan xếp hạng tín nhiệm .60 3.2.5 Hoàn thiện hoạt động của các Công ty kiểm toán độc lập .61 3.3 Các giải pháp từchính quyền địa phương .62 3.3.1 Xây dựng kếhoạch đầu tưphát triển cơsởhạtầng phù hợp với tiến trình phát triển của đất nước và bảo đảm phát triển bền vững trong thời kỳhội nhập.62 3.3.2 Nâng cao hiệu quảtrong quản lý tài chính và chi tiêu công .63 3.3.3 Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm triển khai các chiến lược đạt hiệu quảcao .65 3.3.4 Xây dựng một chính sách quản lý nợ địa phương phù hợp .64 3.3.5 Nâng cao uy tín vay nợcủa địa phương .67 3.3.6 Hình thành Quỹ đầu tưphát triển đô thị.69 3.3.7 Các giải pháp hỗtrợkhác tại thành phốCần Thơ.70 a) Tăng thu ngân sách địa phương bằng cách tăng cường hiệu quảthu thuế.70 b) Huy động các nguồn lực khác .71 3.3.7.3 Hoàn thiện xây dựng cơsởhạtầng đúng tiến độ.72 Kết luận Chương 3 .73 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 75 I. KẾT LUẬN . 75 II. KIẾN NGHỊ. 76Tài liệu tham khảo Phụlục

MỤC LỤC

Trang phụbìa . Trang

Lời cam đoan.

Mục lục

Danh mục các chữviết tắt

Lời mở đầu .1

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀTRÁI PHIẾU ĐÔ THỊVÀ THỊTRƯỜNG TRÁI

PHIẾU ĐÔ THỊ. 5

1.1 Khái lược vềsựhình thành thịtrường trái phiếu đô thị.5

1.2 Một sốkhái niệm cơbản vềtrái phiếu đô thị.7

1.2.1 Khái niệm . .7

1.2.2 Các loại trái phiếu đô thị.7

a) Trái phiếu nhận nợchung (GOs: General Obligation bonds) thuật ngữtiếng

Việt còn được gọi bằng nhiều tên khác nhau như: trái phiếu công ích, trái phiếu

tổng hợp, trái phiếu nghĩa vụ, . 8

b) Trái phiếu công quản (Authority Bond).9

c) Trái phiếu lợi tức (Revenue Bonds) hay trái phiếu doanh thu.10

1.2.3 Đặc điểm trái phiếu đô thị.11

1.2.4 Một số ưu điểm chủyếu của trái phiếu đô thị.12

a) Miễn thuế.12

b) Đa kỳhạn.12

c) Điều khoản hoàn trái và lãi suất biến đổi.12

1.3 Các chủthểliên quan và quy trình phát hành trái phiếu đô thị.12

1.3.1 Đối tượng tham gia và trách nhiệm .13

a) Cốvấn tài chính (Financial Advisors) .13

b) Tưvấn vềkỹthuật (Consultants) .14

c) Nhà tưvấn pháp lý (Bond Counsel) .14

d) Tổchức bảo lãnh phát hành hay bao tiêu (Underwriters) .15

e) Công ty chứng khoán hay các Ngân hàng thương mại .16

f) Các Quỹ đầu tưcó tổchức và nhà đầu tưbán lẻ(investment and retail investor) .16

g) Đại diện ủy thác (Trustess and Paying Agents) .17

h) Công ty Bảo hiểm trái phiếu (Bond Insurers) .17

i) Tổchức xếp hạng tín nhiệm (Rating Agencies).18

1.3.2 Những giai đoạn chính của quá trình phát hành trái phiếu .18

a) Các quyết định sơbộ(Preliminary Decisions) .19

b) Một sốtiến trình tổchức đấu thầu và bán trái phiếu .19

c) Cơcấu của việc phát hành trái phiếu đô thị.21

d) Các tài liệu pháp lý cóliên quan .22

1.4 Vai trò của trái phiếu đô thịvới chính sách của chính quyền địa phương và trung ương .23

1.4.1 Đối với chính sách của chính quyền địa phương.24

1.4.2 Đối với chính sách của Trung ương .24

1.5 Thịtrường trái phiếu đô thị ởcác nước; bài học kinh nghiệm của thành phố HồChí Minh .24

1.5.1 Thịtrường trái phiếu đô thị ởcác nước .24

1.5.2 Bài học kinh nghiệm vềphát hành của thành phốHồChí Minh và của các nước.26

Kết luận Chương 1 .28

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỐN ĐẦU TƯPHÁT TRIỂN CƠSỞHẠTẦNG

VÀ SỰCẦN THIẾT PHẢI PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐÔ THỊTẠI THÀNH

PHỐCẦN THƠ. 30

2.1 Vai trò của đầu tưcơsởhạtầng đối với sựphát triển đô thịtại thành phố

Cần Thơ.30

2.2 Áp lực phát triển kinh tếlên cơsởhạtầng đối với sựphát triển đô thịtại thành phốCần Thơ.31

2.3.1 Điều kiện kinh tế- xã hội .31

2.3.2 Lĩnh vực thương mại - dịch vụ- du lịch .32

2.3.3 Lĩnh vực sản xuất công nghiệp - tiểu thủcông nghiệp .34

2.3.4 Vềnông nghiệp .36

2.3.5 Vềthuỷsản.36

2.3.6 Đánh giá chung.36

2.3 Thực trạng hạtầng giao thông tại thành phốCần Thơ.37

2.4 Áp lực vốn cho đầu tưtăng trưởng và phát triển kinh tế- xã hội thành phố Cần Thơ.39

2.4.1 Thu ngân sách.39

2.4.2 Chi ngân sách địa phương .41

2.5 Sựcần thiết phát hành trái phiếu đô thịtại thành phốCần Thơ.43

2.5.1 Sức ép của tình trạng đô thịhóa .46

2.5.2 Các mục tiêu đểphát triển kinh tếxã hội của thành phốCần Thơ.48

Kết luận Chương 2 .49

CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP PHỤC VỤPHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐÔ

THỊTẠI THÀNH PHỐCẦN THƠ. 51

3.1 Định hướng và mục tiêu sửdụng trái phiếu đô thị.51

3.1.1 Tính hiệu quảcủa trái phiếu đô thị.51

3.1.2 Thách thức từviệc sửdụng trái phiếu đô thị.52

3.2 Các giải pháp từTrung ương.52

3.2.1. Hoàn chỉnh khuôn khổpháp lý và thịtrường chứng khoán.52

3.2.2. Tăng cường các nguồn tài chính cho đô thị.55

a) Mởrộng quyền tựchủcho các địa phương .54

b) Thay đổi cơchếbao cấp tín dụng và phân bổchỉtiêu .55

3.2.3 Phát triển thịtrường trái phiếu đô thị.55

a) Đối với thịtrường phát hành .57

b) Đối với thịtrường thứcấp.59

3.2.4 Đẩy nhanh việc hình thành cơquan xếp hạng tín nhiệm .60

3.2.5 Hoàn thiện hoạt động của các Công ty kiểm toán độc lập .61

3.3 Các giải pháp từchính quyền địa phương .62

3.3.1 Xây dựng kếhoạch đầu tưphát triển cơsởhạtầng phù hợp với tiến trình

phát triển của đất nước và bảo đảm phát triển bền vững trong thời kỳhội nhập.62

3.3.2 Nâng cao hiệu quảtrong quản lý tài chính và chi tiêu công .63

3.3.3 Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm triển khai các chiến lược đạt hiệu quảcao .65

3.3.4 Xây dựng một chính sách quản lý nợ địa phương phù hợp .64

3.3.5 Nâng cao uy tín vay nợcủa địa phương .67

3.3.6 Hình thành Quỹ đầu tưphát triển đô thị.69

3.3.7 Các giải pháp hỗtrợkhác tại thành phốCần Thơ.70

a) Tăng thu ngân sách địa phương bằng cách tăng cường hiệu quảthu thuế.70

b) Huy động các nguồn lực khác .71

3.3.7.3 Hoàn thiện xây dựng cơsởhạtầng đúng tiến độ.72

Kết luận Chương 3 .73

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 75

I. KẾT LUẬN . 75

II. KIẾN NGHỊ. 76

Tài liệu tham khảo

Phụlục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY