Luận văn Giải pháp nhằm đẩy mạnh hoat động kinh doanh Nhập khẩu ở Công ty Máy và phụ tùng - Machinoimport

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU . 1CHƯƠNG I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ KINH DOANH NHẬP KHẨU. .3 I>.Kinh doanh nhập khẩu hàng hoá và sự cần thiết đẩy mạnh kinh doanh nhập khẩu hàng hoá . 3 1>.Khái niệm 3 2>.Vai trò 5 3>.Sự cần thiết đẩy mạnh kinh doanh nhập khẩu hàng hoá 5 II>.Các phương thức nhập khẩu chủ yếu 7 1>.Nhập khẩu uỷ thác. 7 2>. Nhập khẩu trực tiếp. 7 3>. Nhập khẩu liên doanh. 8 4>. Nhập khẩu hàng đổi hàng. 8 5>. Nhập khẩu tái xuất. 8 6>.Nhập khẩu hàng hoá. 8 7>.Nhập khẩu vật tư thiết bị. 9 III>. Nội dung hoạt động nhập khẩu. 9 1>.Nghiên cứu thị trường. 9 2>.Nghiên cứu gía cả hàng nhập khẩu . 12 3>.Xác định mức gía nhập khẩu . 13 4>.Lập phương án kinh doanh nhập khẩu hàng hoá. 14 5>.Giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng nhập khẩu. 15 6>. Thực hiện hợp đồng. 17 7>. Tổ chức bán hàng ở doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu hàng hoá.18IV>.Đẩy mạnh kinh doanh nhập khẩu hàng hoá. 19 1>.Phát triển thị trường. 19 2>.Mở rộng quan hệ với đối tác. 19 3>.Nâng cao doanh thu. 20 4>.Tăng tốc độ vòng quay của vốn. 205>.Tăng thị phần chiếm lĩnh thị trường. 206>.Đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng trong kinh doanh. 20CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY MÁY & PHỤ TÙNG_ MACHINOIMPORT .21 I>. Sự hình thành và phát triển của công ty Máy và phụ tùng. . 211>.Khái quát quá trình hình thành và phát triển của công ty Máy & phụ tùng_ Machinoimport. .211.1>. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty .242 >.Chức năng ,nhiệm vụ của công ty. . 30 3>. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty máy và phụ tùng.31 3.1>. Đặc điểm về vốn sản xuất kinh doanh. . 31 3.2>. Đặc điểm mặt hàng. 32 3. 3>. Đặc điểm thị trường nhập khẩu. .34 3.4>.Đặc điểm về nhân lực. .34II>. Tình hình kinh doanh nhập khẩu hàng hoá của Công ty trong thời gian qua. 35 1>. Kết quả kinh doanh . 35 1.1>. Tổng doanh thu lợi nhuận 36 1.2>. Nộp ngân sách mức lương bình quân. 37 2>.Phương thức kinh doanh nhập khẩu hàng hoá của Machinoimport. 38 2.1>. Kim ngạch nhập khẩu. 38 2.2>. Phươ ng thức nhập khẩu. 39 3>. Các nghiệp vụ kinh doanh nhập khẩu hàng hoá. 41 3.1>. Nghiên cứu thị trường 42. 3.2>. Lựa chọn đối tác. 43 3.3>. Xác định mức giá nhập khẩu. 44 3.4>. Lập phương án kinh doanh . 44 3.5>. Đàm phán và ký kết hợp đồng. 45 3.6>. Thực hiện hợp đồng. 46 3.7>. Tổ chức bán hàng nhập khẩu. 47 3.8>. Chi phí kinh doanh . 48 4>. Đánh giá chung hoạt động kinh doanh nhập khẩu của Công ty. 49 4.1>. Những thành tựu đạt được. 49 4.2>. Những tồn tại cần khắc phục. 50CHƯƠNG III MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẨU Ở CÔNG TY MÁY & PHỤ TÙNG. 54I>. Phương hướng và mục tiêu hoạt động của Công ty Máy và phụ tùng. 54 1>.Phương hướng. . 54 2>.Mục tiêu. 55II>. Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh nhập khẩu của Machinoimport. . 57 1>.Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường. 582>. Phát triển thị trường kinh doanh. 593>. Mở rộng quan hệ với đối tác. 60 4>.Xây dựng cơ cấu mặt hàng cho phù hợp. 615>.Tăng tốc độ lưu chuyển của vốn. 626>.Đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng và chiếm lĩnh thị trường. 637>.Tổ chức tốt việc bảo quản hàng trong kho. 63 8>.Tổ chức tốt công tác bán hàng nhập khẩu 64 9>. Giảm chi phí kinh doanh . 65 10>.Quản lý hoạt động nhập khẩu. 66 11>. Điều chỉnh lại tổ chức nhân sự. 66 12>. Đào tạo nâng cao và đào tạo lại kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương cho các cán bộ. 67III>. Kiến nghị. 68 1>.Về phía Nhà nước. 68 2>.Về phía ngành chủ quản. 70Kết luận. 71TÀI LIỆU THAM KHẢO 72

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU . 1

CHƯƠNG I :

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KINH DOANH NHẬP KHẨU. .3

I>.Kinh doanh nhập khẩu hàng hoá và sự cần thiết đẩy mạnh kinh

doanh nhập khẩu hàng hoá . 3

1>.Khái niệm 3

2>.Vai trò 5

3>.Sự cần thiết đẩy mạnh kinh doanh nhập khẩu hàng hoá 5

II>.Các phương thức nhập khẩu chủ yếu 7

1>.Nhập khẩu uỷ thác. 7

2>. Nhập khẩu trực tiếp. 7

3>. Nhập khẩu liên doanh. 8

4>. Nhập khẩu hàng đổi hàng. 8

5>. Nhập khẩu tái xuất. 8

6>.Nhập khẩu hàng hoá. 8

7>.Nhập khẩu vật tư thiết bị. 9

III>. Nội dung hoạt động nhập khẩu. 9

1>.Nghiên cứu thị trường. 9

2>.Nghiên cứu gía cả hàng nhập khẩu . 12

3>.Xác định mức gía nhập khẩu . 13

4>.Lập phương án kinh doanh nhập khẩu hàng hoá. 14

5>.Giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng nhập khẩu. 15

6>. Thực hiện hợp đồng. 17

7>. Tổ chức bán hàng ở doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu hàng hoá.18

IV>.Đẩy mạnh kinh doanh nhập khẩu hàng hoá. 19

1>.Phát triển thị trường. 19

2>.Mở rộng quan hệ với đối tác. 19

3>.Nâng cao doanh thu. 20

4>.Tăng tốc độ vòng quay của vốn. 20

5>.Tăng thị phần chiếm lĩnh thị trường. 20

6>.Đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng trong kinh doanh. 20

CHƯƠNG II :

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẨU CỦA

CÔNG TY MÁY & PHỤ TÙNG_ MACHINOIMPORT .21

I>. Sự hình thành và phát triển của công ty Máy và phụ tùng. . 21

1>.Khái quát quá trình hình thành và phát triển của công ty Máy

& phụ tùng_ Machinoimport. .21

1.1>. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty .24

2 >.Chức năng ,nhiệm vụ của công ty. . 30

3>. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty máy và phụ tùng.31

3.1>. Đặc điểm về vốn sản xuất kinh doanh. . 31

3.2>. Đặc điểm mặt hàng. 32

3. 3>. Đặc điểm thị trường nhập khẩu. .34

3.4>.Đặc điểm về nhân lực. .34

II>. Tình hình kinh doanh nhập khẩu hàng hoá của Công ty

trong thời gian qua. 35

1>. Kết quả kinh doanh . 35

1.1>. Tổng doanh thu lợi nhuận 36

1.2>. Nộp ngân sách mức lương bình quân. 37

2>.Phương thức kinh doanh nhập khẩu hàng hoá của Machinoimport. 38

2.1>. Kim ngạch nhập khẩu. 38

2.2>. Phươ ng thức nhập khẩu. 39

3>. Các nghiệp vụ kinh doanh nhập khẩu hàng hoá. 41

3.1>. Nghiên cứu thị trường 42

. 3.2>. Lựa chọn đối tác. 43

3.3>. Xác định mức giá nhập khẩu. 44

3.4>. Lập phương án kinh doanh . 44

3.5>. Đàm phán và ký kết hợp đồng. 45

3.6>. Thực hiện hợp đồng. 46

3.7>. Tổ chức bán hàng nhập khẩu. 47

3.8>. Chi phí kinh doanh . 48

4>. Đánh giá chung hoạt động kinh doanh nhập khẩu của Công ty. 49

4.1>. Những thành tựu đạt được. 49

4.2>. Những tồn tại cần khắc phục. 50

CHƯƠNG III

MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẨU

Ở CÔNG TY MÁY & PHỤ TÙNG. 54

I>. Phương hướng và mục tiêu hoạt động của Công ty Máy và phụ tùng. 54

1>.Phương hướng. . 54

2>.Mục tiêu. 55

II>. Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh

nhập khẩu của Machinoimport. . 57

1>.Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường. 58

2>. Phát triển thị trường kinh doanh. 59

3>. Mở rộng quan hệ với đối tác. 60

4>.Xây dựng cơ cấu mặt hàng cho phù hợp. 61

5>.Tăng tốc độ lưu chuyển của vốn. 62

6>.Đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng và chiếm lĩnh thị trường. 63

7>.Tổ chức tốt việc bảo quản hàng trong kho. 63

8>.Tổ chức tốt công tác bán hàng nhập khẩu 64

9>. Giảm chi phí kinh doanh . 65

10>.Quản lý hoạt động nhập khẩu. 66

11>. Điều chỉnh lại tổ chức nhân sự. 66

12>. Đào tạo nâng cao và đào tạo lại kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương

cho các cán bộ. 67

III>. Kiến nghị. 68

1>.Về phía Nhà nước. 68

2>.Về phía ngành chủ quản. 70

Kết luận. 71

TÀI LIỆU THAM KHẢO 72

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY