Luận văn Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Dệt may Huế

Trang bìa phụ

Lời cam đoan.i

Lời cảm ơn .ii

Tóm lược luận văn . iii

Danh mục các chữ viết tắt.iv

Danh mục các sơ đồ .v

Danh mục các bảng .vi

Mục lục.vii

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ .1

1. Tính cấp thiết của đề tài.1

2. Mục tiêu của đề tài.2

2.1. Mục tiêu tổng quát.2

2.2. Các mục tiêu cụ thể .2

3. Phương pháp nghiên cứu .2

3.1. Phương pháp thu thập thông tin .2

3.2. Phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu.3

3.3 Phương pháp điều tra phỏng vấn.3

3.4. Phương pháp xử lý, tổng hợp và phân tích số liệu .3

3.5. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm.4

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .4

4.1. Đối tượng nghiên cứu.4

4.2. Phạm vi nghiên cứu .4

5. Tóm tắt nghiên cứu .5

PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .6

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NGUỒN

NHÂN LỰC VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG

DOANH NGHIỆP .6

1.1. Những vấn đề lý luận về nguồn nhân lực và hiệu quả sử dụng nguồn nhân

lực trong doanh nghiệp .6

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY