Luận văn Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty điện lực Quảng Trị

Rà soát các khoản mục chi phí bằng tiền khác, tiến hành phân tích, đánh giá,

so sánh với các kỳ đã thực hiện để có biện pháp quản trị kịp thời. Các khoản chi cần

phải kiểm soát gồm: Chi phi đi công tác, chi phí bảo hộ lao động, chi phí văn phòng

phẩm, chi phí cho công tác tuyên truyền, chi phí thuê ngoài để sửa chữa và xử lý sự

cố lưới điện và chi phí giao dịch, hội nghị.

Xây dựng định mức chi phí cho 1kWh điện thương phẩm nhằm thực hiện

giao khoán cho các đơn vị thực hiện.

Đối với chi phí vật liệu

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm tu, duy tu, bảo dưỡng các thiết bị trên lưới

điện nhằm tránh xảy ra sự cố. Đặc biệt thường xuyên kiểm tra, thí nghiệm các máy

biến áp, các thiết bị đóng cắt có giá trị lớn để đảm bảo hoạt động liên tục, hiệu quả.

Thực hiện phân loại vật tư thiết bị tu hồi và có biện pháp sử dụng triệt vật tư -

thiết bị tồn kho, vật tư – thiết bị thu hồi cho công tác sửa chữa thường xuyên, cải tạo

lưới điện. Đối với các vật tư - thiết bị kém, mất phẩm chất hoặc không có nhu cầu

sử dụng phải tổ chức thanh lý kịp thời để giảm chi phí, tăng thu nhập.

Rà soát các khoản mục chi phí vật liệu, tiến hành phân tích, đánh giá, so sánh

với các kỳ đã thực hiện để có biện pháp quản trị kịp thời. Các khoản chi phí vật liệu

cần phải kiểm soát gồm: Chi phí sửa chữa thường xuyên, chi phí xử lý sự cố, chi phí

xăng xe.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY