Luận văn Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay dự án đầu tư trung và dài hạn trong hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

MỤC LỤCMỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRUNG VÀ DÀI HẠN 31.1. Khái niệm về dự án đầu tư. 31.1.1. Khái niệm chung. 31.1.2.Vai trò của dự án đầu tư. 41.2. Dự án đầu tư trung và dài hạn 41.2.1 Khái niệm chung 41.2.2 Đặc điểm dự án đầu tư trung và dài hạn 51.3 Cho vay dự án đầu tư trung và dài hạn 51.3.1. Quy định về cho vay dự án đầu tư trung và dài hạn 51.3.2. Quy trình cho vay dự án đầu tư 61.3.3. Thẩm định dự án đầu tư 81.4 . Nguồn vốn cho vay dự án đầu tư của các ngân hàng thương mại. 101. 5. Các nhân tố ảnh hưởng hiệu quả cho vay dự án đầu tư trung và dài hạn 111.5.1. Quan niệm về hiệu quả cho vay dự án đầu tư trung và dài hạn 111.5.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả cho vay dự án đầu tư trung và dài hạn: 121.5.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay DAĐT trung và dài hạn. 151.5.3.1 Các chỉ tiêu định tính 151.5.3.2. Các chỉ tiêu định lượng hiệu quả cho vay DAĐT trung và dài hạn. 161.6 Các nhân tố ảnh hưởng tới việc nâng cao hiệu quả cho vay trung và dài hạn của Ngân hàng thương mại: 221.6.1.Nhóm nhân tố thuộc ngân hàng. 221.6.1.1. Quy mô và cơ cấu kỳ hạn nguồn vốn trung và dài hạn của các NHTM 221.6.1.2. Năng lực của ngân hàng trong việc thẩm định DAĐT trung và dài hạn, thẩm định khách hàng 221.6.1.3 Năng lực giám sát và xử lý các tình huống cho vay DAĐT trung và dài hạn của ngân hàng 241.6.1.4. Chính sách tín dụng ngân hàng về cho vay trung và dài hạn 241.6.1.5.Thông tin tín dụng 251.6.1.6. Công nghệ ngân hàng. 251.6.2. Nhóm nhân tố thuộc về khách hàng. 261.6.2.1.Nhu cầu đầu tư vào DAĐT trung và dài hạn . 261.6.2.2. Khả năng của khách hàng trong việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn tín dụng DAĐT trung và dài hạn của ngân hàng. 261.6.2.3. Khả năng của khách hàng trong việc quản lý, sử dụng vốn vay DAĐT trung và dài hạn. 281.6.3.Nhóm nhân tố thuộc môi trường ảnh hưởng đến cho vay DAĐT trung và dài hạn. 291.6.3.1. Môi trường tự nhiên 291.6.3.2. Môi trường kinh tế 301.6.3.3. Môi trường chính trị xã hội 301.6.3.4. Môi trường pháp lý 301.6.3.5. Sự quản lý vĩ mô của nhà nước và các cơ quan chức năng. 311.7. Kinh nghiệm của ngân hàng một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam 311.7.1 Kinh nghiệm của Pháp 311.7.2 Kinh nghiệm của Hàn Quốc và Malaysia 321.7.3 Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam. 32CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRUNG VÀ DÀI HẠN TRONG HỆ THỐNG NHNO&PTNT VIỆT NAM 342.1. Khái quát về NHNo&PTNT Việt Nam 342.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 342.1.2. Các hoạt động chính của NHNo&PTNT Việt Nam 372.1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Việt Nam 402.2. Thực trạng hiệu quả cho vay DAĐT trung và dài hạn NHNo&PTNT Việt Nam 412.2.1 Quy trình nghiệp vụ cho vay trung và dài hạn của NHNo&PTNT Việt Nam 412.2.2 Khách hàng vay của NHNo&PTNT Việt Nam 442.2.3 Doanh số cho vay. 492.2.4. Cơ cấu cho vay DAĐT trung và dài hạn 522.2.5. Nợ quá hạn về cho vay trung và dài hạn. 542.2.6 Nguồn vốn NHNo&PTNT Việt Nam huy động để cho vay DAĐT trung và dài hạn 572.4 Đánh giá thực trạng hiệu quả cho vay DAĐT trung và dài hạn. 592.4.1 Những kết quả đạt được 592.4.2 Tồn tại và chưa hiệu quả trong cho vay DAĐT trung và dài hạn 612.3.8. Các nguyên nhân của tồn tại và chưa hiệu quả cho vay dự án trung và dài hạn. 632.3.8.1.Nguyên nhân từ phía ngân hàng. 632.3.8.2. Nguyên nhân từ phía khách hàng. 652.3.8.3. Nguyên nhân từ nền kinh tế 67CHƯƠNG III:GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRUNG VÀ DÀI HẠN TRONG HỆ THỐNG NHNO & PTNT VIỆT NAM 693.1. Định hướng 693.1.1 Định hướng chung về hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Việt Nam đến năm 2010 693.1.2. Định hướng cho vay dự án đầu tư 703.2. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay DAĐT trung và dài hạn tại NHNo & PTNT Việt Nam. 723.2.1. Giải pháp về nguồn vốn cho vay DAĐT trung và dài hạn 733.2.2 Xây dựng chính sách tín dụng một cách hợp lý. 753.2.3. Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án. 773.2.3.1. Xem xét các chỉ tiêu về cơ cấu vốn của doanh nghiệp: 793.2.3.2. Xem xét khả năng trả nợ của doanh nghiệp. 803.2.4. Nâng cao trình độ cán bộ tín dụng 833.2.5. Phát triển hệ thống thu thập thông tin: 853.2.6.Nâng cao vai trò của công tác thanh tra kiểm soát 873.2.7. Một số giải pháp hỗ trợ khác . 883.3. Kiến nghị 893.3.1. Đối với Nhà nước 893.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam. 913.3. Đối với NHNo & PTNT Việt Nam 92KẾT LUẬN 95DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 96

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRUNG VÀ DÀI HẠN 3

1.1. Khái niệm về dự án đầu tư. 3

1.1.1. Khái niệm chung. 3

1.1.2.Vai trò của dự án đầu tư. 4

1.2. Dự án đầu tư trung và dài hạn 4

1.2.1 Khái niệm chung 4

1.2.2 Đặc điểm dự án đầu tư trung và dài hạn 5

1.3 Cho vay dự án đầu tư trung và dài hạn 5

1.3.1. Quy định về cho vay dự án đầu tư trung và dài hạn 5

1.3.2. Quy trình cho vay dự án đầu tư 6

1.3.3. Thẩm định dự án đầu tư 8

1.4 . Nguồn vốn cho vay dự án đầu tư của các ngân hàng thương mại. 10

1. 5. Các nhân tố ảnh hưởng hiệu quả cho vay dự án đầu tư trung và dài hạn 11

1.5.1. Quan niệm về hiệu quả cho vay dự án đầu tư trung và dài hạn 11

1.5.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả cho vay dự án đầu tư trung và dài hạn: 12

1.5.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay DAĐT trung và dài hạn. 15

1.5.3.1 Các chỉ tiêu định tính 15

1.5.3.2. Các chỉ tiêu định lượng hiệu quả cho vay DAĐT trung và dài hạn. 16

1.6 Các nhân tố ảnh hưởng tới việc nâng cao hiệu quả cho vay trung và dài hạn của Ngân hàng thương mại: 22

1.6.1.Nhóm nhân tố thuộc ngân hàng. 22

1.6.1.1. Quy mô và cơ cấu kỳ hạn nguồn vốn trung và dài hạn của các NHTM 22

1.6.1.2. Năng lực của ngân hàng trong việc thẩm định DAĐT trung và dài hạn, thẩm định khách hàng 22

1.6.1.3 Năng lực giám sát và xử lý các tình huống cho vay DAĐT trung và dài hạn của ngân hàng 24

1.6.1.4. Chính sách tín dụng ngân hàng về cho vay trung và dài hạn 24

1.6.1.5.Thông tin tín dụng 25

1.6.1.6. Công nghệ ngân hàng. 25

1.6.2. Nhóm nhân tố thuộc về khách hàng. 26

1.6.2.1.Nhu cầu đầu tư vào DAĐT trung và dài hạn . 26

1.6.2.2. Khả năng của khách hàng trong việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn tín dụng DAĐT trung và dài hạn của ngân hàng. 26

1.6.2.3. Khả năng của khách hàng trong việc quản lý, sử dụng vốn vay DAĐT trung và dài hạn. 28

1.6.3.Nhóm nhân tố thuộc môi trường ảnh hưởng đến cho vay DAĐT trung và dài hạn. 29

1.6.3.1. Môi trường tự nhiên 29

1.6.3.2. Môi trường kinh tế 30

1.6.3.3. Môi trường chính trị xã hội 30

1.6.3.4. Môi trường pháp lý 30

1.6.3.5. Sự quản lý vĩ mô của nhà nước và các cơ quan chức năng. 31

1.7. Kinh nghiệm của ngân hàng một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam 31

1.7.1 Kinh nghiệm của Pháp 31

1.7.2 Kinh nghiệm của Hàn Quốc và Malaysia 32

1.7.3 Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam. 32

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRUNG VÀ DÀI HẠN TRONG HỆ THỐNG NHNO&PTNT VIỆT NAM 34

2.1. Khái quát về NHNo&PTNT Việt Nam 34

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 34

2.1.2. Các hoạt động chính của NHNo&PTNT Việt Nam 37

2.1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Việt Nam 40

2.2. Thực trạng hiệu quả cho vay DAĐT trung và dài hạn NHNo&PTNT Việt Nam 41

2.2.1 Quy trình nghiệp vụ cho vay trung và dài hạn của NHNo&PTNT Việt Nam 41

2.2.2 Khách hàng vay của NHNo&PTNT Việt Nam 44

2.2.3 Doanh số cho vay. 49

2.2.4. Cơ cấu cho vay DAĐT trung và dài hạn 52

2.2.5. Nợ quá hạn về cho vay trung và dài hạn. 54

2.2.6 Nguồn vốn NHNo&PTNT Việt Nam huy động để cho vay DAĐT trung và dài hạn 57

2.4 Đánh giá thực trạng hiệu quả cho vay DAĐT trung và dài hạn. 59

2.4.1 Những kết quả đạt được 59

2.4.2 Tồn tại và chưa hiệu quả trong cho vay DAĐT trung và dài hạn 61

2.3.8. Các nguyên nhân của tồn tại và chưa hiệu quả cho vay dự án trung và dài hạn. 63

2.3.8.1.Nguyên nhân từ phía ngân hàng. 63

2.3.8.2. Nguyên nhân từ phía khách hàng. 65

2.3.8.3. Nguyên nhân từ nền kinh tế 67

CHƯƠNG III:GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRUNG VÀ DÀI HẠN TRONG HỆ THỐNG NHNO & PTNT VIỆT NAM 69

3.1. Định hướng 69

3.1.1 Định hướng chung về hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Việt Nam đến năm 2010 69

3.1.2. Định hướng cho vay dự án đầu tư 70

3.2. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay DAĐT trung và dài hạn tại NHNo & PTNT Việt Nam. 72

3.2.1. Giải pháp về nguồn vốn cho vay DAĐT trung và dài hạn 73

3.2.2 Xây dựng chính sách tín dụng một cách hợp lý. 75

3.2.3. Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án. 77

3.2.3.1. Xem xét các chỉ tiêu về cơ cấu vốn của doanh nghiệp: 79

3.2.3.2. Xem xét khả năng trả nợ của doanh nghiệp. 80

3.2.4. Nâng cao trình độ cán bộ tín dụng 83

3.2.5. Phát triển hệ thống thu thập thông tin: 85

3.2.6.Nâng cao vai trò của công tác thanh tra kiểm soát 87

3.2.7. Một số giải pháp hỗ trợ khác . 88

3.3. Kiến nghị 89

3.3.1. Đối với Nhà nước 89

3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam. 91

3.3. Đối với NHNo & PTNT Việt Nam 92

KẾT LUẬN 95

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 96

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY