Luận văn Giải pháp nâng cao động lực làm việc cho người lao động tại Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn - Thanh Hóa

MỤC LỤC.2

PHẦN MỞ ĐẦU.9

1. Lý do chọn đề tài.9

2.Mục tiêu nghiên cứu. 10

2.1. Mục tiêu chung. 10

2.2. Mục tiêu cụ thể. 10

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 10

3.1. Đối tượng nghiên cứu: . 10

3.2. Phạm vi nghiên cứu:. 11

4. Phương pháp nghiên cứu. 11

4.1. Phương pháp tiếp cận và thu thập số liệu. 11

4.2. Phương pháp xử lý số liệu. 12

5. Kết cấu luận văn:. 13

PHẦN II: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU. 14

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI

LAO ĐỘNG. 14

1.1. Các khái niệm cơ bản. 14

1.1.1. Nhu cầu và động lực . 14

1.1.2. Động lực lao động và tạo động lực lao động. 15

1.2.Một số học thuyêt về tạo động lực. 16

1.2.1. Học thuyết nhu cầu. 16

1.2.2. Học thuyết về sự công bằng của J.Stacy Adams . 18

1.2.3. Học thuyết hai nhân tố của Frederick Herzberg. 18

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY