Luận văn Giải pháp nâng cao động lực làm việc cho người lao động tại công ty Cổ phần in và sản xuất bao bì Huế

Lời cam đoan. i

Lời cảm ơn . ii

Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế . iii

Danh mục các từ viết tắt và ký hiệu. iii

Danh mục bảng biểu. ivi

Danh mục biểu đồ . vi

Danh mục sơ đồ. viii

Mục lục. ix

PHẦN I: MỞ ĐẦU .1

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu .1

2. Mục tiêu nghiên cứu.2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.2

4. Phương pháp nghiên cứu.3

5. Bố cục của luận văn .8

PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .9

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐỘNG LỰC

LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG .9

1.1. Lý luận chung về động lực làm việc của người lao động .9

1.1.1. Một số khái niệm cơ bản.9

1.1.2. Vai trò của việc tạo động lực làm việc .12

1.1.3. Một số học thuyết về động lực làm việc.13

1.1.4. Các phương hướng tạo động lực trong lao động.17

1.1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc.18

1.1.6. Mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc.19

1.2. Nguồn lực lao động tại Việt Nam hiện nay .27

1.3. Thực trạng nguồn lao động của ngành in ấn Việt Nam .29

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY