Luận văn Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ở Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

PHẦN I: MỞ ĐẦU .1

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI .1

2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI .2

2.1. Mục tiêu chung.2

2.2. Mục tiêu cụ thể.2

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.3

3.1. Đối tượng nghiên cứu.3

3.2. Phạm vi nghiên cứu.3

3.3. Đối tượng điều tra, khảo sát .3

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.3

4.1. Phương pháp thu thập thông tin .3

4.2. Phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu.4

4.3. Phương pháp điều tra phỏng vấn khách hàng tại NHNN&PTNT Huyện Hậu

Lộc, tỉnh Thanh Hóa .4

5. CẤU TRÚC LUẬN VĂN.5

PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .6

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGÂN

HÀNG .6

1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG.6

1.1.1Khái niệm về tín dụng ngân hàng .6

1.1.2 Đặc trưng của tín dụng ngân hàng .7

1.1.3 Vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trường.8

1.1.4 Các hình thức cấp tín dụng ngân hàng.9

1.2 CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG.11

1.2.1 Quan niệm về chất lượng tín dụng.11

1.2.2 Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng tín dụng ngân hàng. .12

1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG.15

1.3.1 Nhân tố từ phía khách hàng .15

1.3.2 Nhân tố từ phía ngân hàng. .16

1.3.3 Nhân tố từ môi trường khách quan. .17

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY