Luận văn Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng công thương Ba Đình

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu 1

Chương I: Vấn đề lý luận cơ bản về chất lượng thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại 3

I. Thẩm định dự án đầu tư trên góc độ ngân hàng. 3

1. Vai trò của tín dụng ngân hàng trong đầu tư trung và dài hạn. 3

2. Vai trò của thẩm định dự án đầu tư trong cho vay trung và dài hạn. 7

II. Trình tự và nội dung của công tác thẩm định dự án đầu tư. 11

1. Cơ sở và phương pháp thẩm định. 11

1. Thẩm định doanh nghiệp vay vốn. 12

3. Thẩm định dự án đầu tư. 15

III Chất lượng thẩm định dự án đầu tư 33

1. Khái niệm chất lượng thẩm định tín dụng 33

2. Nhân tố ảnh hưởng chất lượng thẩm định dự án đầu tư trung và dài hạn. 35

3. Ý nghĩ của việc nâng cao chất lượng thẩm định đối với hoạt động của NHTM 38

CHƯƠNG II: Thực trạng chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng Công thương Ba Đình 39

I. Khái quát về ngân hàng công thương Ba Đình 39

1. Lịch sử hình thành ngân hàng Công thương Ba Đình 39

2. Cơ cấu tổ chức 39

3. Về huy động vốn 44

4. Sự dụng nguồn vốn 44

5. Vấn đề nợ quá hạn 45

II Thực trạng chất lượng thẩm định dự án đầu tư: 46

1. Phân tích thực trạng thẩm định cho vay trung dài hạn qua ví dụ điển hình : 47

A. Giới thiệu doanh nghiệp vay vốn 47

B. Thẩm định dự án vay vốn 50

2. Những khó khăn và tồn tại trong công tác thẩm định cho vay trung - dài hạn 58

Chương III: Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án dự án đầu tư tại Ngân hàng Công thương Ba Đình 64

I. Phương hướng phát triển trong thời gian tới 64

II Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư 65

1. Khai thác và sử lý thông tin trong công tác thẩm định 65

2. Nâng cao trình độ kiếnn thức của đội ngũ cán bộ làm công tác thẩm định 70

3. Trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, ứng dụng tin học trong thẩm định 71

4. Lập quỹ hỗ trợ cho việc thẩm định 72

5. Hoàn thiện hơn nữa những nội dung cần thẩm định 73

6. Cơ chế, chính sách của Nhà nước: 73

III. Kiến nghị 77

1. Kiến nghị NHNN: 77

2. Kiến nghị Ngân hàng Công thương Trung ương: 78

3. Kiến nghị với Chinh phủ và các Bộ, ngành có liên quan: 78

Kết luận 81

Tài liệu tham khảo 82

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY