Luận văn Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp sau cổ phần hoá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Lời cam đoan i

Lời cảm ơn ii

Tóm lược luận văn iii

Danh mục các chữ viết tắt và ký hiệu iv

Danh mục các biểu đồ v

Danh mục các bảng vi

Mục lục vii

PHẦN MỞ ĐẦU .1

1. Tính cấp thiết của đề tài . 1

2. Mục đích nghiên cứu. 2

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu . 3

4. Phương pháp nghiên cứu. 4

5. Kết cấu của luận văn . 5

6. Những hạn chế của Luận văn. 5

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DNNN, CỔ PHẦN HOÁ DNNN,

NGUỒN NHÂN LỰC VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN

NGUỒN NHÂN LỰC. 6

1.1 DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC . 6

1.1.1 Quan niệm về doanh nghiệp Nhà nước. 6

1.1.2 Một số đánh giá của Internetional Finance Corporation (IFC) về tình

hình quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam. 7

1.1.3 Quan điểm đánh giá chất lượng nguồn nhân lực thông qua hệ thống

các chỉ tiêu. 8

1.1.3.1 Nhóm chỉ tiêu số lượng.8

1.1.3.2 Nhóm chỉ tiêu chất lượng.9

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY