Luận văn Giải pháp mở rộng khai thác đường bay thành phố Hồ Chí Minh – Bangkok của Vietnam Airlines tại thị trường Việt Nam

MỤC LỤCTrang Trang phụ bìa Lời cam đoanMục lục Danh mục các từ viết tắt Danh mục các bảng Danh mục các hình vẽ, đồ thị MỞ ĐẦU ------------------------------------------------------------------------------------- 11. Lý do chọn đề tài --------------------------------------------------------------------- 12. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu.--------------------------------------------------- 2Mục tiêu nghiên cứu -------------------------------------------------------------- 2Phạm vi nghiên cứu --------------------------------------------------------------- 23. Phương pháp nghiên cứu. ------------------------------------------------------------ 34. Kết cấu của đề tài nghiên cứu. ----------------------------------------------------- 3Chuong 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN ------------------------------------------------------------- 41.1 Khái niệm về khách hàng hàng không và hành vi sử dụng dịch vụ hàng không----------------------------------------------------------------------------------------- 41.1.1 Khái niệm về hành vi tiêu dùng và nghiên cứu hành vi tiêu dùng ----- 41.1.2 Khái niệm về khách hàng hàng không và hành vi sử dụng dịch vụ hàng không. ---------------------------------------------------------------------------------------- 41.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng nói chung và của hành khách đi máy bay nói riêng ----------------------------------------------------------------------- 51.2.1. Các yếu tố văn hoá ------------------------------------------------------------ 51.2.1.1 Nền văn hoá ------------------------------------------------------------- 51.2.1.2 Nhánh văn hoá ----------------------------------------------------------- 61.2.1.3 Tầng lớp xã hội---------------------------------------------------------- 71.2.2. Các yếu tố xã hội-------------------------------------------------------------- 81.2.2.1 Nhóm tham khảo -------------------------------------------------------- 81.2.2.2 Gia đình ------------------------------------------------------------------- 8 1.2.2.3 Vai trò – địa vị ----------------------------------------------------------- 91.2.3. Các yếu tố cá nhân ------------------------------------------------------------ 91.2.3.1 Tuổi và giai đoạn sống ------------------------------------------------- 91.2.3.2 Nghề nghiệp ------------------------------------------------------------ 101.2.3.3 Điều kiện kinh tế ------------------------------------------------------- 101.2.3.4 Lối sống ----------------------------------------------------------------- 111.2.3.5 Kinh nghiệm và mục đích chuyến đi -------------------------------- 111.2.4. Các yếu tố tâm lý ------------------------------------------------------------- 111.2.4.1 Động cơ ------------------------------------------------------------------ 12Lý thuyết của Sigmund Freud -------------------------------------------- 12Lý thuyết của Abraham Maslow ------------------------------------------ 12Mô hình KANO -------------------------------------------------------------- 131.2.4.2 Nhận thức --------------------------------------------------------------- 14Sự quan tâm có chọn lọc -------------------------------------------------- 14Sự bóp méo có chọn lọc --------------------------------------------------- 15Sự ghi nhớ có chọn lọc ---------------------------------------------------- 151.2.4.3 Tri thức ------------------------------------------------------------------ 151.2.4.4 Niềm tin và thái độ ----------------------------------------------------- 151.3 Quá trình ra quyết định loại dịch vụ hàng không của khách hàng đi máy bay ------------------------------------------------------------------------------------------- 161.3.1 Nhận thức nhu cầu ------------------------------------------------------------ 161.3.2 Tìm kiếm thông tin. ----------------------------------------------------------- 171.3.3 Đánh giá lựa chọn ------------------------------------------------------------- 171.3.4 Quyết định sử dụng dịch vụ hàng không ---------------------------------- 181.3.5 Thái độ của khách hàng khi sử dụng dịch vụ hàng không. ------------- 18Kết luận chương I-------------------------------------------------------------------------- 21Chuong 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƯỜNG BAY TPHCM –BANGKOK CỦA VIETNAM AIRLINES. -------------------------------------------- 222.1 Giới thiệu tổng quát về Hãng Hàng Không Quốc Gia Việt Nam (Vietnam Airlines) ------------------------------------------------------------------------------------ 22 2.2 Thực trạng trong hoạt động của Vietnam Airlines trên đường bay TPHCM– BANGKOK ------------------------------------------------------------------------------ 242.2.1 Các yếu tố vĩ mô -------------------------------------------------------------- 24Yếu tố kinh tế. ------------------------------------------------------------------ 24Yếu tố chính trị – pháp luật và chính sách của nhà nước.----------------- 26Yếu tố khoa học công nghệ --------------------------------------------------- 27Điều kiện tự nhiên và các yếu tố văn hóa xã hội -------------------------- 282.2.2 Môi trường ngành ------------------------------------------------------------- 29Các nhà cung cấp --------------------------------------------------------------- 29o Cảng hành không sân bay và các dịch vụ không lưu --------------- 29o Các dịch vụ phục vụ mặt đất và cung ứng suất ăn ------------------ 30o Công tác đào tạo và phát triển đội ngũ phi hành đoàn ------------- 30o Dịch vụ bảo dưỡng và nguồn cung cấp vật tư phụ tùng máy bay - 31o Các nhà cung cấp máy bay --------------------------------------------- 32Các đối thủ cạnh tranh --------------------------------------------------------- 32o Đối thủ cạnh tranh trực tiếp. ------------------------------------------- 32o Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn --------------------------------------------- 43o Các sản phẩm thay thế -------------------------------------------------- 44Kết luận chương II ----------------------------------------------------------------------- 45Chuong 3: NGHIÊN CỨU CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG VIỆT NAM ĐỂ TÌM GIẢI PHÁP MỞ RỘNG KHAI THÁC HIỆU QỦA ĐƯỜNG BAY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – BANGKOK CỦA VIETNAM AIRLINES ---------------- 463.1 Tổ chức nghiên cứu các đối tượng khách hàng Việt Nam trên đường bay TPHCM – BANGKOK ------------------------------------------------------------------- 463.1.1 Thiết kế nghiên cứu ---------------------------------------------------------- 463.1.1.1 Nghiên cứu sơ bộ ------------------------------------------------------- 463.1.1.2 Thiết kế mẫu cho nghiên cứu định lượng. -------------------------- 473.1.1.3 Thiết kế bảng câu hỏi. ------------------------------------------------ 493.1.1.4 Phương pháp xử lý số liệu -------------------------------------------- 493.1.2 Kết qủa nghiên cứu ----------------------------------------------------------- 503.1.2.1 Thông tin về mẫu. ------------------------------------------------------ 50 3.1.2.2 Thống kê mô tả cho từng câu hỏi ------------------------------------ 513.1.3 Tổng hợp kết qủa nghiên cứu (xem thêm ở phụ lục 3)3.2 Định vị chiến lược của Vietnam Airlines cho hành khách Việt Nam tại thị trường Việt Nam trên đường bay trực tiếp TPHCM – BANGKOK ------------- 543.2.1 Khách hàng mục tiêu. -------------------------------------------------------- 543.2.2 Các đối thủ cạnh tranh ------------------------------------------------------- 553.2.3 Những vấn đề mà Vietnam Airlines nên quan tâm. ---------------------- 563.3 Một số giải pháp để mở rộng khai thác hiệu qủa đường bay TPHCM –BANGKOK cho Vietnam Airlines ----------------------------------------------------- 573.3.1 Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu thị trường và Marketing trong quá trình tiếp xúc với hành khách ------------------------------------------------------------ 573.3.2 Cải thiện công tác PR -------------------------------------------------------- 583.3.3 Thu hút, mở rộng và phát triển các khách hàng lớn và mạng lưới đại lý.------------------------------------------------------------------------------------------------ 593.3.4 Đa dạng hoá hơn các nguồn khách tại các tỉnh ngoài TPHCM. --------- 603.3.5 Sử dụng đường bay TPHCM – BANGKOK như một đường bay khuyến mãi cho các đường bay dài trong mạng bay. ------------------------------------------- 613.3.6 Liên doanh với các đối thủ nhỏ để tăng tần suất bay và cạnh tranh với đối thủ lớn hơn. ---------------------------------------------------------------------------- 623.3.7 Tăng cường bổ sung thêm các dịch vụ mới đi kèm nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm để mở rộng thị trường khách hàng. ---------------------------------- 633.3.8 Xây dựng đội ngũ nhân sự đảm bảo tốt nhất cho đường bay TPHCM –BANGKOK. -------------------------------------------------------------------------------- 653.4 Một số kiến nghị ---------------------------------------------------------------------- 673.4.1 Đối với nhà nước. ------------------------------------------------------------- 673.4.2 Đối với ngành hàng không Việt Nam.-------------------------------------- 67KẾT LUẬN--------------------------------------------------------------------------------- 69Tài liệu tham khảo Phụ lục

MỤC LỤC

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các từ viết tắt

Danh mục các bảng

Danh mục các hình vẽ, đồ thị

MỞ ĐẦU ------------------------------------------------------------------------------------- 1

1. Lý do chọn đề tài --------------------------------------------------------------------- 1

2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu.--------------------------------------------------- 2

Mục tiêu nghiên cứu -------------------------------------------------------------- 2

Phạm vi nghiên cứu --------------------------------------------------------------- 2

3. Phương pháp nghiên cứu. ------------------------------------------------------------ 3

4. Kết cấu của đề tài nghiên cứu. ----------------------------------------------------- 3

Chuong 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN ------------------------------------------------------------- 4

1.1 Khái niệm về khách hàng hàng không và hành vi sử dụng dịch vụ hàng

không----------------------------------------------------------------------------------------- 4

1.1.1 Khái niệm về hành vi tiêu dùng và nghiên cứu hành vi tiêu dùng ----- 4

1.1.2 Khái niệm về khách hàng hàng không và hành vi sử dụng dịch vụ hàng

không. ---------------------------------------------------------------------------------------- 4

1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng nói chung và của hành khách

đi máy bay nói riêng ----------------------------------------------------------------------- 5

1.2.1. Các yếu tố văn hoá ------------------------------------------------------------ 5

1.2.1.1 Nền văn hoá ------------------------------------------------------------- 5

1.2.1.2 Nhánh văn hoá ----------------------------------------------------------- 6

1.2.1.3 Tầng lớp xã hội---------------------------------------------------------- 7

1.2.2. Các yếu tố xã hội-------------------------------------------------------------- 8

1.2.2.1 Nhóm tham khảo -------------------------------------------------------- 8

1.2.2.2 Gia đình ------------------------------------------------------------------- 8

1.2.2.3 Vai trò – địa vị ----------------------------------------------------------- 9

1.2.3. Các yếu tố cá nhân ------------------------------------------------------------ 9

1.2.3.1 Tuổi và giai đoạn sống ------------------------------------------------- 9

1.2.3.2 Nghề nghiệp ------------------------------------------------------------ 10

1.2.3.3 Điều kiện kinh tế ------------------------------------------------------- 10

1.2.3.4 Lối sống ----------------------------------------------------------------- 11

1.2.3.5 Kinh nghiệm và mục đích chuyến đi -------------------------------- 11

1.2.4. Các yếu tố tâm lý ------------------------------------------------------------- 11

1.2.4.1 Động cơ ------------------------------------------------------------------ 12

Lý thuyết của Sigmund Freud -------------------------------------------- 12

Lý thuyết của Abraham Maslow ------------------------------------------ 12

Mô hình KANO -------------------------------------------------------------- 13

1.2.4.2 Nhận thức --------------------------------------------------------------- 14

Sự quan tâm có chọn lọc -------------------------------------------------- 14

Sự bóp méo có chọn lọc --------------------------------------------------- 15

Sự ghi nhớ có chọn lọc ---------------------------------------------------- 15

1.2.4.3 Tri thức ------------------------------------------------------------------ 15

1.2.4.4 Niềm tin và thái độ ----------------------------------------------------- 15

1.3 Quá trình ra quyết định loại dịch vụ hàng không của khách hàng đi máy

bay ------------------------------------------------------------------------------------------- 16

1.3.1 Nhận thức nhu cầu ------------------------------------------------------------ 16

1.3.2 Tìm kiếm thông tin. ----------------------------------------------------------- 17

1.3.3 Đánh giá lựa chọn ------------------------------------------------------------- 17

1.3.4 Quyết định sử dụng dịch vụ hàng không ---------------------------------- 18

1.3.5 Thái độ của khách hàng khi sử dụng dịch vụ hàng không. ------------- 18

Kết luận chương I-------------------------------------------------------------------------- 21

Chuong 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƯỜNG BAY TPHCM –

BANGKOK CỦA VIETNAM AIRLINES. -------------------------------------------- 22

2.1 Giới thiệu tổng quát về Hãng Hàng Không Quốc Gia Việt Nam (Vietnam

Airlines) ------------------------------------------------------------------------------------ 22

2.2 Thực trạng trong hoạt động của Vietnam Airlines trên đường bay TPHCM

– BANGKOK ------------------------------------------------------------------------------ 24

2.2.1 Các yếu tố vĩ mô -------------------------------------------------------------- 24

Yếu tố kinh tế. ------------------------------------------------------------------ 24

Yếu tố chính trị – pháp luật và chính sách của nhà nước.----------------- 26

Yếu tố khoa học công nghệ --------------------------------------------------- 27

Điều kiện tự nhiên và các yếu tố văn hóa xã hội -------------------------- 28

2.2.2 Môi trường ngành ------------------------------------------------------------- 29

Các nhà cung cấp --------------------------------------------------------------- 29

o Cảng hành không sân bay và các dịch vụ không lưu --------------- 29

o Các dịch vụ phục vụ mặt đất và cung ứng suất ăn ------------------ 30

o Công tác đào tạo và phát triển đội ngũ phi hành đoàn ------------- 30

o Dịch vụ bảo dưỡng và nguồn cung cấp vật tư phụ tùng máy bay - 31

o Các nhà cung cấp máy bay --------------------------------------------- 32

Các đối thủ cạnh tranh --------------------------------------------------------- 32

o Đối thủ cạnh tranh trực tiếp. ------------------------------------------- 32

o Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn --------------------------------------------- 43

o Các sản phẩm thay thế -------------------------------------------------- 44

Kết luận chương II ----------------------------------------------------------------------- 45

Chuong 3: NGHIÊN CỨU CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG VIỆT NAM ĐỂ

TÌM GIẢI PHÁP MỞ RỘNG KHAI THÁC HIỆU QỦA ĐƯỜNG BAY THÀNH

PHỐ HỒ CHÍ MINH – BANGKOK CỦA VIETNAM AIRLINES ---------------- 46

3.1 Tổ chức nghiên cứu các đối tượng khách hàng Việt Nam trên đường bay

TPHCM – BANGKOK ------------------------------------------------------------------- 46

3.1.1 Thiết kế nghiên cứu ---------------------------------------------------------- 46

3.1.1.1 Nghiên cứu sơ bộ ------------------------------------------------------- 46

3.1.1.2 Thiết kế mẫu cho nghiên cứu định lượng. -------------------------- 47

3.1.1.3 Thiết kế bảng câu hỏi. ------------------------------------------------ 49

3.1.1.4 Phương pháp xử lý số liệu -------------------------------------------- 49

3.1.2 Kết qủa nghiên cứu ----------------------------------------------------------- 50

3.1.2.1 Thông tin về mẫu. ------------------------------------------------------ 50

3.1.2.2 Thống kê mô tả cho từng câu hỏi ------------------------------------ 51

3.1.3 Tổng hợp kết qủa nghiên cứu (xem thêm ở phụ lục 3)

3.2 Định vị chiến lược của Vietnam Airlines cho hành khách Việt Nam tại thị

trường Việt Nam trên đường bay trực tiếp TPHCM – BANGKOK ------------- 54

3.2.1 Khách hàng mục tiêu. -------------------------------------------------------- 54

3.2.2 Các đối thủ cạnh tranh ------------------------------------------------------- 55

3.2.3 Những vấn đề mà Vietnam Airlines nên quan tâm. ---------------------- 56

3.3 Một số giải pháp để mở rộng khai thác hiệu qủa đường bay TPHCM –

BANGKOK cho Vietnam Airlines ----------------------------------------------------- 57

3.3.1 Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu thị trường và Marketing trong quá

trình tiếp xúc với hành khách ------------------------------------------------------------ 57

3.3.2 Cải thiện công tác PR -------------------------------------------------------- 58

3.3.3 Thu hút, mở rộng và phát triển các khách hàng lớn và mạng lưới đại lý.

------------------------------------------------------------------------------------------------ 59

3.3.4 Đa dạng hoá hơn các nguồn khách tại các tỉnh ngoài TPHCM. --------- 60

3.3.5 Sử dụng đường bay TPHCM – BANGKOK như một đường bay khuyến

mãi cho các đường bay dài trong mạng bay. ------------------------------------------- 61

3.3.6 Liên doanh với các đối thủ nhỏ để tăng tần suất bay và cạnh tranh với

đối thủ lớn hơn. ---------------------------------------------------------------------------- 62

3.3.7 Tăng cường bổ sung thêm các dịch vụ mới đi kèm nhằm nâng cao chất

lượng sản phẩm để mở rộng thị trường khách hàng. ---------------------------------- 63

3.3.8 Xây dựng đội ngũ nhân sự đảm bảo tốt nhất cho đường bay TPHCM –

BANGKOK. -------------------------------------------------------------------------------- 65

3.4 Một số kiến nghị ---------------------------------------------------------------------- 67

3.4.1 Đối với nhà nước. ------------------------------------------------------------- 67

3.4.2 Đối với ngành hàng không Việt Nam.-------------------------------------- 67

KẾT LUẬN--------------------------------------------------------------------------------- 69

Tài liệu tham khảo

Phụ lục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY