Luận văn Giải pháp huy động vốn tín dụng tại Ngân hàng tác xã Việt Nam - Chi nhánh Thanh hóa

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN . ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ . iii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . iv

DANH MỤC BẢNG BIỂU .v

MỤC LỤC. vi

PHẦN I: MỞ ĐẦU .1

1.Tính cấp thiết của luận văn .1

2.Mục tiêu nghiên cứu của luận văn: .2

3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:.2

4.Phương pháp nghiên cứu:.3

5.Những đóng góp của luận văn: .4

6.Kết cấu của đề tài: .4

PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .5

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG

THƯƠNG MẠI.5

1.1. Tổng quan về ngân hàng thương mại.5

1.1.1. Khái niệm .5

1.1.2. Hoạt động của Ngân hàng thương mại.7

1.1.3.Các nguồn vốn của NHTM .10

1.2. Nội dung công tác huy động vốn của ngân hàng thương mại.14

1.2.1 Mục tiêu của hoạt động huy động vốn.15

1.2.2.Các phương thức huy động vốn .16

1.2.3.Các nhân tố ảnh hưởng đến huy động vốn tại ngân hàng thương mại: .21

1.3.Các chỉ tiêu phản ánh hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại .24

1.3.1. Quy mô nguồn vốn và tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động .24

1.3.2. Cơ cấu nguồn vốn huy động .26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY