Luận văn Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng tại cục thuế Quảng Trị

Lời cam đoan.i

Lời cám ơn . ii

Tóm lược luận văn thạc s khoa học kinh tế. iii

Danh mục các chữ viết tắt .iv

Danh mục các sơ đồ .vi

Danh mục các bảng . vii

Mục lục.ix

PHẦN MỞ ĐẦU.1

1. Lý do chọn đề tài.1

2. Mục tiêu nghiên cứu.2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.2

4. Phương pháp nghiên cứu.2

5. Kết quả đạt được của luận văn .3

PHẦN II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .5

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THUẾ, THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ

QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP.5

1.1. Tổng quan về thuế.5

1.1.1. Khái niệm .5

1.1.2. Đặc điểm của Thuế.6

1.1.3. Bản chất và chức năng của Thuế.7

1.1.4. Vai trò của thuế .8

1.1.5. Chính sách thuế, phân loại thuế, Hệ thống thuế Việt Nam hiện nay .10

1.1.6. Quản lý thuế .11

1.2. Thuế giá trị gia tăng .13

1.2.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của thuế giá trị gia tăng .13

1.2.2. Nội dung cơ bản của Luật thuế giá trị gia tăng .14

1.2.3. Nội dung cơ bản về quản lý thuế GTGT.17

1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế giá trị gia tăng .22

1.2.5. Kinh nghiệm quản lý thuế GTGT của một số nước trên thế giới vận dụng

kinh nghiệm vào Việt Nam .24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY