Luận văn Giải pháp hoàn thiện chính sách tỷ giá ở Việt Nam hậu WTO

MỤC LỤC TrangLỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ TỶ GIÁ 31.1 Khái niệm và mục tiêu của chính sách tỷ giá 3 1.1.1 Khái niệm 3 1.1.2 Mục tiêu của chính sách tỷ giá 3 1.1.2.1 Ổn định giá cả 3 1.1.2.2 Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và công ăn việc làm đầy đủ 4 1.1.2.3 Cân bằng cán cân vãng lai 51.2 Nội dung của chính sách tỷ giá 51.3 Các công cụ của chính sách tỷ giá 6 1.3.1 Nhóm công cụ tác động trực tiếp lên tỷ giá 6 1.3.2 Nhóm công cụ tác động gián tiếp lên tỷ giá 71.4 Các mô hình xác định tỷ giá 8 1.4.1 Mô hình ngang giá sức mua(PPP) 8 1.4.1.1 Quy luật ngang giá sức mua 8 1.4.1.2 Quy luật một giá 9 1.4.1.3 Các dạng biểu hiện của PPP 10 1.4.1.3.1 PPP dạng tuyệt đối giản đơn 10 1.4.1.3.2 PPP dạng tuyệt đối tổng quát 12 1.4.1.3.3 PPPdạng tương đối - tỷ lệ % 14 1.4.1.3.4 PPP dạng tương đối - số tuyệt đối 17 1.4.2 Mô hình ngang giá lãi suất 20 1.4.2.1 Quy luật ngang giá lãi suát có bảo hiểm - CIP 20 1.4.2.1.1 Khái niệm về quy luật ngang giá lãi suất 20 1.4.2.1.2 Kinh doanh chênh lệch lãi suất duy trì quy luật CIP 21 1.4.2.1.3 Công thức ngang giá lãi suất CIP 23 1.4.2.2 Quy luật UIP và hiệu ứng FISHER quốc tế 25 1.4.2.2.1 Hành vi đầu cơ hình thành quy luật UIP 25 1.4.2.2.2 Hiệu ứng FISHER quốc tế 27 1.4.3 Các học thuyết tiền tệ tiếp cận tỷ giá 27 1.4.3.1 Mô hình giá linh hoạt 27 1.4.3.1.1 Mô hình giá linh hoạt dạng tuyệt đối 28 1.4.3.1.2 Mô hình giá linh hoạt dạng tương đối 30 1.4.3.2 Mô hình chênh lệch lãi suất thực vủa FRANKEL 33 1.4.4 Học thuyết cân bằng danh mục đầu tư tiếp cận tỷ giá 361.5 Các nhân tố tác động lên tỷ giá 40 1.5.1 Những nhân tố tác động lên cán cân vãng lai, qua đó tác động đến xu hướng biến động của tỷ giá trong dài hạn 40 1.5.1.1 Cán cân thương mại và dịch vụ 41 1.5.1.2 Cán cân chuyển giao vãng lai một chiều 42 1.5.1.3 Cán cân thu nhập 42 1.5.2 Những nhân tố tác động đến cán cân vốn và cán cân bù đắp chính thức qua đó tác động lên tỷ giá trong ngắn hạn 43CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ Ở VIỆT NAM 442.2 Đánh giá chính sách tỷ giá của Việt Nam 442.2.1 Tác động tỷ giá đến hoạt động xuất nhập khẩu 552.2.1.1 Các loại tỷ giá sử dụng khi phân tích ảnh hưởng lên cán cân thương mại 562.2.1.2 Kiểm chứng mối quan hệ giữa tỷ giá VND và cán cân thương mại 592.2.1.3 Một số kiến nghị 632.2.2 Giải pháp ứng phó hiện tượng USD giảm giá trong thời gian qua 642.2.2.1 Mô hình giá cứng của DORNBUSCH 642.2.2.2 Chính sách giảm giá USD của Mỹ 672.2.2.3 Chính sách tỷ giá VND cần chủ động và tích cực hơn 712.2.3 Chính sách tỷ giá với thị trường ngoại tệ ngầm 742.2.3.1 Hoạt động thị trường ngoại tệ ngầm 742.2.3.2 Đánh giá hoạt động thị trường ngoại tệ ngầm 772.2.4 Chính sách thu hút và quản lý kiều hối 772.2.4.1 Cơ sở pháp lý thu hút kiều hối 792.2.4.2 Kết quả đạt được 812.2.4.3 Một số hạn chế 822.3 Những thành tựu và hạn chế của chính sách tỷ giá trong thời gian qua 832.3.1 Những thành tựu 832.3.2 Một số vấn đề về tỷ giá trong thời gian qua 842.3.2.1 Trạng thái của VND 852.3.2.2 Tỷ giá trong việc thực hiện các chiến lược vĩ mô trong thời gian qua 872.3.2.2.1 Chiến lược hướng mạnh về xuất khẩu 882.3.2.2.2 Chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài 892.3.2.2.3 Tỷ giá với vấn đề thâm hụt ngân sách và nợ nước ngoài 902.3.2.3 Những thách thức mới đối với chính sách tỷ giá nước ta 91CHƯƠNG IIICÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ Ở VIỆT NAM HẬU WTO 923.1 Quan điểm, mục tiêu chính sách tỷ giá ở Việt Nam hiện nay 923.2nGiải pháp hoàn thiện chính sách tỷ giá ở Việt Nam hậu WTO 933.2.1 Mô hình công nghiệp hoá bền vững hướng tới hội nhập 943.2.2 Hướng tới chính sách tỷ giá cân bằng cung cầu 963.2.2.1 Chế độ tỷ giá và vấn đề định giá cao thấp nội tệ 963.2.2.2 Những mặt trái khi nội tệ được định giá cao 973.2.3 Hoàn thiện và phát triển INTERBANK 1033.2.3.1 Thị trường ngoại tệ liên ngân hàng 1033.2.3.2 Thị trường nội tệ liên ngân hàng 1053.2.4 Đối mặt với khủng hoảng và thách thức hội nhập 1063.2.4.1 Đối mặt với khủng hoảng 1063.2.4.2 Thách thức của hội nhập 1083.2.5 Nâng cao vai trì của NHNN trên VINAFOREX 1093.2.6 Hoàn thiện phương thức công bố tỷ giá 1123.2.7 Chuyển biện pháp kết hối sang công cụ tỷ giá thị trường 113KẾT LUẬN 115

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ TỶ GIÁ 3

1.1 Khái niệm và mục tiêu của chính sách tỷ giá 3

1.1.1 Khái niệm 3

1.1.2 Mục tiêu của chính sách tỷ giá 3

1.1.2.1 Ổn định giá cả 3

1.1.2.2 Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và công ăn việc làm đầy đủ 4

1.1.2.3 Cân bằng cán cân vãng lai 5

1.2 Nội dung của chính sách tỷ giá 5

1.3 Các công cụ của chính sách tỷ giá 6

1.3.1 Nhóm công cụ tác động trực tiếp lên tỷ giá 6

1.3.2 Nhóm công cụ tác động gián tiếp lên tỷ giá 7

1.4 Các mô hình xác định tỷ giá 8

1.4.1 Mô hình ngang giá sức mua(PPP) 8

1.4.1.1 Quy luật ngang giá sức mua 8

1.4.1.2 Quy luật một giá 9

1.4.1.3 Các dạng biểu hiện của PPP 10

1.4.1.3.1 PPP dạng tuyệt đối giản đơn 10

1.4.1.3.2 PPP dạng tuyệt đối tổng quát 12

1.4.1.3.3 PPPdạng tương đối - tỷ lệ % 14

1.4.1.3.4 PPP dạng tương đối - số tuyệt đối 17

1.4.2 Mô hình ngang giá lãi suất 20

1.4.2.1 Quy luật ngang giá lãi suát có bảo hiểm - CIP 20

1.4.2.1.1 Khái niệm về quy luật ngang giá lãi suất 20

1.4.2.1.2 Kinh doanh chênh lệch lãi suất duy trì quy luật CIP 21

1.4.2.1.3 Công thức ngang giá lãi suất CIP 23

1.4.2.2 Quy luật UIP và hiệu ứng FISHER quốc tế 25

1.4.2.2.1 Hành vi đầu cơ hình thành quy luật UIP 25

1.4.2.2.2 Hiệu ứng FISHER quốc tế 27

1.4.3 Các học thuyết tiền tệ tiếp cận tỷ giá 27

1.4.3.1 Mô hình giá linh hoạt 27

1.4.3.1.1 Mô hình giá linh hoạt dạng tuyệt đối 28

1.4.3.1.2 Mô hình giá linh hoạt dạng tương đối 30

1.4.3.2 Mô hình chênh lệch lãi suất thực vủa FRANKEL 33

1.4.4 Học thuyết cân bằng danh mục đầu tư tiếp cận tỷ giá 36

1.5 Các nhân tố tác động lên tỷ giá 40

1.5.1 Những nhân tố tác động lên cán cân vãng lai, qua đó tác động đến xu hướng biến động của tỷ giá trong dài hạn 40

1.5.1.1 Cán cân thương mại và dịch vụ 41

1.5.1.2 Cán cân chuyển giao vãng lai một chiều 42

1.5.1.3 Cán cân thu nhập 42

1.5.2 Những nhân tố tác động đến cán cân vốn và cán cân bù đắp chính thức qua đó tác động lên tỷ giá trong ngắn hạn 43

CHƯƠNG II

THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ Ở VIỆT NAM 44

2.2 Đánh giá chính sách tỷ giá của Việt Nam 44

2.2.1 Tác động tỷ giá đến hoạt động xuất nhập khẩu 55

2.2.1.1 Các loại tỷ giá sử dụng khi phân tích ảnh hưởng lên cán cân thương mại 56

2.2.1.2 Kiểm chứng mối quan hệ giữa tỷ giá VND và cán cân thương mại 59

2.2.1.3 Một số kiến nghị 63

2.2.2 Giải pháp ứng phó hiện tượng USD giảm giá trong thời gian qua 64

2.2.2.1 Mô hình giá cứng của DORNBUSCH 64

2.2.2.2 Chính sách giảm giá USD của Mỹ 67

2.2.2.3 Chính sách tỷ giá VND cần chủ động và tích cực hơn 71

2.2.3 Chính sách tỷ giá với thị trường ngoại tệ ngầm 74

2.2.3.1 Hoạt động thị trường ngoại tệ ngầm 74

2.2.3.2 Đánh giá hoạt động thị trường ngoại tệ ngầm 77

2.2.4 Chính sách thu hút và quản lý kiều hối 77

2.2.4.1 Cơ sở pháp lý thu hút kiều hối 79

2.2.4.2 Kết quả đạt được 81

2.2.4.3 Một số hạn chế 82

2.3 Những thành tựu và hạn chế của chính sách tỷ giá trong thời gian qua 83

2.3.1 Những thành tựu 83

2.3.2 Một số vấn đề về tỷ giá trong thời gian qua 84

2.3.2.1 Trạng thái của VND 85

2.3.2.2 Tỷ giá trong việc thực hiện các chiến lược vĩ mô trong thời gian qua 87

2.3.2.2.1 Chiến lược hướng mạnh về xuất khẩu 88

2.3.2.2.2 Chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài 89

2.3.2.2.3 Tỷ giá với vấn đề thâm hụt ngân sách và nợ nước ngoài 90

2.3.2.3 Những thách thức mới đối với chính sách tỷ giá nước ta 91

CHƯƠNG III

CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ Ở VIỆT NAM HẬU WTO 92

3.1 Quan điểm, mục tiêu chính sách tỷ giá ở Việt Nam hiện nay 92

3.2nGiải pháp hoàn thiện chính sách tỷ giá ở Việt Nam hậu WTO 93

3.2.1 Mô hình công nghiệp hoá bền vững hướng tới hội nhập 94

3.2.2 Hướng tới chính sách tỷ giá cân bằng cung cầu 96

3.2.2.1 Chế độ tỷ giá và vấn đề định giá cao thấp nội tệ 96

3.2.2.2 Những mặt trái khi nội tệ được định giá cao 97

3.2.3 Hoàn thiện và phát triển INTERBANK 103

3.2.3.1 Thị trường ngoại tệ liên ngân hàng 103

3.2.3.2 Thị trường nội tệ liên ngân hàng 105

3.2.4 Đối mặt với khủng hoảng và thách thức hội nhập 106

3.2.4.1 Đối mặt với khủng hoảng 106

3.2.4.2 Thách thức của hội nhập 108

3.2.5 Nâng cao vai trì của NHNN trên VINAFOREX 109

3.2.6 Hoàn thiện phương thức công bố tỷ giá 112

3.2.7 Chuyển biện pháp kết hối sang công cụ tỷ giá thị trường 113

KẾT LUẬN 115

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY