Luận văn Giải pháp gia tăng nguồn thu trong cân đối ngân sách thành phố Đồng hới tỉnh Quảng Bình

Lời cam đoan . i

Lời cảm ơn .ii

Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế.iii

Danh mục các chữ viết tắt và ký hiệu . iv

Danh mục các bảng . vi

Danh mục các biểu đồ.viii

Danh mục các đồ thị. ix

Mục lục. x

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu . 1

2. Mục đích của đề tài . 1

3. Phương pháp nghiên cứu. 2

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 3

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN SÁCH VÀ THU TRONG CÂN

ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC . 4

1.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA NGÂN SÁCH NHÀ

NƯỚC. 4

1.1.1. Khái niệm về ngân sách nhà nước. 4

1.1.2. Đặc điểm của ngân sách nhà nước . 5

1.1.3. Vai trò của ngân sách nhà nước . 5

1.2. QUẢN LÝ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC. 7

1.2.1. Thu ngân sách nhà nước . 7

1.2.1.1. Khái niệm. 7

1.2.1.2. Đặc điểm của thu ngân sách nhà nước. 7

1.2.1.3. Vai trò quản lý thu ngân sách nhà nước. 7

1.2.1.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến thu ngân sách nhà nước. 8

1.2.2. Chi ngân sách nhà nước . 9

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY