Luận văn Giải pháp gia tăng nguồn thu trong cân đối ngân sách ở thành phố Đồng hới tỉnh Quảng Bình

Lời cam đoan i

Lời cảm ơn ii

Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế iii

Danh mục các chữ viết tắt và ký hiệu iv

Danh mục các bảng v

Danh mục các biểu đồ vii

Danh mục các đồ thị viii

Mục Lục ix

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 1

2. Mục đích của đề tài 2

3. Phương pháp nghiên cứu 2

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN SÁCH VÀ THU TRONG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 4

1.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 4

1.1.1. Khái niệm về ngân sách nhà nước 4

1.1.2. Đặc điểm của ngân sách nhà nước 5

1.1.3. Vai trò của ngân sách nhà nước 5

1.2. QUẢN LÝ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 7

1.2.1. Thu ngân sách nhà nước 7

1.2.1.1. Khái niệm 7

1.2.1.2. Đặc điểm của thu ngân sách nhà nước 7

1.2.1.3. Vai trò quản lý thu ngân sách nhà nước 7

1.2.1.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến thu ngân sách nhà nước 8

1.2.2. Chi ngân sách nhà nước 9

1.2.2.1. Khái niệm 9

1.2.2.2. Nội dung các khoản chi NSNN 10

1.2.3. Cân đối ngân sách nhà nước 11

1.3. PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 11

1.3.1. Các nguyên tắc phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 12

1.3.2. Yêu cầu của phân cấp nguồn thu cho các cấp chính quyền địa phương 12

1.3.3. Nội dung của phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 13

1.3.3.1. Phân cấp quản lý thu 13

1.3.3.2. Phân định nhiệm vụ thu đối với ngân sách thành phố 15

2.3.3.3. Phân định nhiệm vụ thu đối với ngân sách xã, phường 16

1.4. LẬP VÀ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 16

1.4.1. Căn cứ lập dự toán ngân sách nhà nước 16

1.4.2. Quy trình lập dự toán, phân bổ ngân sách nhà nước 17

1.4.3 Chấp hành ngân sách nhà nước 19

1.5. KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC VỀ QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH 19

1.5.1. Kinh nghiệm quản lý thu ngân sách của Trung Quốc 19

1.5.2. Kinh nghiệm quy trình ngân sách của các nước: Thái lan, Malaysia, Hàn quốc, Singapore 20

1.5.3. Những bài học kinh nghiệm 26

Kết luận Chương 1 27

Chương 2: THỰC TRẠNG THU TRONG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 28

2.1. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 28

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên 28

2.1.1.1. Vị trí địa lý 28

2.1.1.2. Địa hình và khí hậu 28

2.1.1.3. Tài nguyên thiên nhiên 29

2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 32

2.1.2.1. Dân số và lao động 32

2.1.2.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Đồng Hới giai đoạn 2006 – 2010 32

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY