Luận văn Giải pháp đẩy mạnh hoạt động tín dụng đầu tư phát triển tại Chi nhánh Ngân hàng phát triển Vĩnh Long

MỤC LỤC TrangTrang bìa phụMục lục Danh mục các từviết tắt Danh mục các bảng biểu, bản đồLời mở đầu.1Chương 1: Tổng quan vềtín dụng đầu tưphát triển.41.1- Khái niệm, đặc điểmvà vai trò của tín dụng đầu tưphát triển.41.1.1- Khái niệm.4 1.1.2- Đặc điểm.4 1.1.3- Sựcần thiết của tín dụng đầu tưphát triển.5 1.1.4- Mục đích và vai trò của tín dụng đầu tưphát triển.7 1.1.4.1- Mục đích của tín dụng đầu tưphát triển.7 1.1.4.2- Vai trò của tín dụng đầu tưphát triển.7 1.1.5- Sựkhác nhau giữa tín dụng ĐTPT của Nhà nước với tín dụng của NHTM.10 1.2- Hoạt động tín dụng đầu tưphát triển của Ngân hàng phát triển Việt Nam.121.2.1- Khái quát quá trình hình thành và chức năng, nhiệm vụcủa Ngân hàng Phát triển Việt Nam.12 1.2.2- Hoạt động tín dụng đầu tưphát triển của Ngân hàng phát triển Việt Nam.13 1.2.2.1- Thực hiện chính sách tín dụng đầu tưphát triển.14 1.2.2.2- Thực hiện chính sách tín dụng xuất khẩu.19 1.3- Kinh nghiệm của một sốnước trên thếgiới vềtín dụng đầu tưphát triển Nhà nước và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam.21 Kết luận chương 1.24 Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng đầu tưphát triển tại Chi nhánh Ngân hàng phát triển Vĩnh Long.25 2.1- Khái quát tình hình kinh tế- xã hội tỉnh Vĩnh Long.25 2.1.1- Vịtrí địa lý và điều kiện tựnhiên.25 2.1.2- Tình hình kinh tế- xã hội tỉnh Vĩnh Long.26 2.2- Thực trạng và kết quảhoạt động tín dụng đầu tưphát triển của Ngân hàng phát triển Việt Nam .36 52.2.1- Những mặt đạt được.36 2.2.2- Những hạn chế.37 2.3- Khái quát sựra đời và vai trò của Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Vĩnh Long đối với sựphát triển kinh tế- xã hội tỉnh Vĩnh Long.38 2.3.1- Khái quát sựra đời của Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Vĩnh Long.38 2.3.2- Vai trò của Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Vĩnh Long đối với phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.39 2.4- Thực trạng hoạt động tín dụng đầu tưphát triển tại Chi nhánh Ngânhàng phát triển Vĩnh Long từnăm2002-2007.40 2.4.1.- Doanh sốcho vay.40 2.4.2- Tình hình thu nợ.42 2.4.3-Tình hình dựnợvay.43 2.5- Những tồn tại trong hoạt động tín dụng đầu tưphát triển tại Chi nhánh Ngânhàng phát triển Vĩnh Long.43 2.5.1- Tình hình nợquá hạn.44 2.5.2- Nguyên nhân dẫn đến nợquá hạn.45 2.5.2.1-Những nguyên nhân xuất phát từchính sách của chính phủ.45 2.5.2.2-Những nguyên nhân xuất phát từngân hàng phát triển Việt Nam và chi nhánh ngân hàng phát triển Vĩnh Long.48 2.5.2.3-Những vướng mắc trong việc xửlý tài sản thếchấp.51 2.5.2.4-Nhómnguyên nhân thuộc vềchủ đầu tư.53 Kết luận chương 2.54 Chương 3: Một sốgiải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tín dụng đầu tưphát triển tại Chi nhánh Ngân hàng phát triển Vĩnh Long.55 3.1- Định hướng phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm2010.55 3.1.1- Mục tiêu chung.55 3.1.2- Các chỉtiêu chủyếu phải đạt từnay đến năm 2010.55 3.1.3- Nhiệm vụcụthểvà giải pháp chủyếu trong lĩnh vực kinh tế.56 3.2- Những vấn đề đặt ra đối với tín dụng đầu tưphát triển khi Việt Namgianhập tổchức thương mại thếgiới (WTO) và Chiến lược phát triển hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam .57 3.2.1- Gia nhập WTO và những vấn đề đặt ra đối với tín dụng đầu tưpháttriển.57 3.2.2- Chiến lược phát triển hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Namgiai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm2020.59 3.2.2.1- Định hướng chiến lược.59 3.2.2.2- Phương châm chiến lược.59 3.2.2.3- Mục tiêu chiến lược đến năm2010, định hướng đến năm2020.60 3.3- Một sốgiải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tín dụng đầu tưphát triển tại Chi nhánh Ngân hàng phát triển Vĩnh Long.60 3.3.1- Một sốkiến nghị đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam.60 3.3.1.1- Đẩy mạnh công tác huy động vốn.60 3.3.1.2- Đổi mới và hoàn thiện cơchế, chính sách tín dụng đầu tưphát triển 62 3.3.1.3- Đơn giản hoá một sốthủtục trong việc vay vốn.63 3.3.1.4- Điều chỉnh lãi suất cho vay và xem xét cho vay vốn lưu động.63 3.3.1.5- Đẩy mạnh công tác Marketing vềNHPT VN đểthu hút khách hàng.64 3.3.1.6- NHPT VN cần tạo tính chủ động cho Chi nhánh.64 3.3.1.7- Khẩn trương triển khai nghiệp vụthanh toán cho khách hàng, trước hết là thanh toán trong nước.65 3.3.1.8- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong hệthống NHPT VN.66 3.3.2- Một sốkiến nghị đối với Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Vĩnh Long.68 3.3.2.1- Chú trọng công tác kếhoạch hoá nguồn vốn và sửdụng vốn; đẩy mạnh công tác huy động vốn.68 3.3.2.2- Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dựán.70 3.3.2.3- Tăng cường công tác giámsát tín dụng.71 3.3.2.4- Xây dựng chiến lược cho tín dụng đầu tưphát triển phù hợp với định hướng phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, đảm bảo mang lại hiệu quả đầu tư.72 3.3.2.5- Thực hiện một sốgiải pháp nhằm hạn chếnợquá hạn.73 3.3.2.6- Đẩy mạnh công tác Marketing đểthu hút khách hàng.76 3.3.2.7- Tăng cường mối quan hệvới các cơquan có thẩm quyền ở địa phương.77 3.3.2.8- Các giải pháp hỗtrợ.77 3.3.3- Một sốkiến nghị đối với doanh nghiệp.81 3.3.3.1- Nâng cao chất lượng và hiệu quảhoạt động của doanh nghiệp.81 3.3.3.2- Tập trung xây dựng chiến lược doanh nghiệp để đạt được mục tiêuphát triển bền vững trong dài hạn.82 3.3.3.3- Đổi mới hiện đại hoá công nghệvà chi phí thấp.82 3.3.3.4- Nâng cao chất lượng lao động và quản lý lao động trong doanh nghiệp.82 Kết luận chương 3.83 Kết luận.84Tài liệu tham khảo.86 Phụlục

MỤC LỤC

Trang

Trang bìa phụ

Mục lục

Danh mục các từviết tắt

Danh mục các bảng biểu, bản đồ

Lời mở đầu.1

Chương 1: Tổng quan vềtín dụng đầu tưphát triển.4

1.1- Khái niệm, đặc điểmvà vai trò của tín dụng đầu tưphát triển.4

1.1.1- Khái niệm.4

1.1.2- Đặc điểm.4

1.1.3- Sựcần thiết của tín dụng đầu tưphát triển.5

1.1.4- Mục đích và vai trò của tín dụng đầu tưphát triển.7

1.1.4.1- Mục đích của tín dụng đầu tưphát triển.7

1.1.4.2- Vai trò của tín dụng đầu tưphát triển.7

1.1.5- Sựkhác nhau giữa tín dụng ĐTPT của Nhà nước với tín dụng của NHTM.10

1.2- Hoạt động tín dụng đầu tưphát triển của Ngân hàng phát triển Việt Nam.12

1.2.1- Khái quát quá trình hình thành và chức năng, nhiệm vụcủa Ngân hàng

Phát triển Việt Nam.12

1.2.2- Hoạt động tín dụng đầu tưphát triển của Ngân hàng phát triển Việt Nam.13

1.2.2.1- Thực hiện chính sách tín dụng đầu tưphát triển.14

1.2.2.2- Thực hiện chính sách tín dụng xuất khẩu.19

1.3- Kinh nghiệm của một sốnước trên thếgiới vềtín dụng đầu tưphát triển

Nhà nước và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam.21

Kết luận chương 1.24

Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng đầu tưphát triển tại Chi nhánh

Ngân hàng phát triển Vĩnh Long.25

2.1- Khái quát tình hình kinh tế- xã hội tỉnh Vĩnh Long.25

2.1.1- Vịtrí địa lý và điều kiện tựnhiên.25

2.1.2- Tình hình kinh tế- xã hội tỉnh Vĩnh Long.26

2.2- Thực trạng và kết quảhoạt động tín dụng đầu tưphát triển của Ngân hàng phát triển Việt Nam .36 5

2.2.1- Những mặt đạt được.36

2.2.2- Những hạn chế.37

2.3- Khái quát sựra đời và vai trò của Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Vĩnh Long

đối với sựphát triển kinh tế- xã hội tỉnh Vĩnh Long.38

2.3.1- Khái quát sựra đời của Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Vĩnh Long.38

2.3.2- Vai trò của Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Vĩnh Long đối với

phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.39

2.4- Thực trạng hoạt động tín dụng đầu tưphát triển tại Chi nhánh

Ngânhàng phát triển Vĩnh Long từnăm2002-2007.40

2.4.1.- Doanh sốcho vay.40

2.4.2- Tình hình thu nợ.42

2.4.3-Tình hình dựnợvay.43

2.5- Những tồn tại trong hoạt động tín dụng đầu tưphát triển tại Chi nhánh

Ngânhàng phát triển Vĩnh Long.43

2.5.1- Tình hình nợquá hạn.44

2.5.2- Nguyên nhân dẫn đến nợquá hạn.45

2.5.2.1-Những nguyên nhân xuất phát từchính sách của chính phủ.45

2.5.2.2-Những nguyên nhân xuất phát từngân hàng phát triển Việt Nam

và chi nhánh ngân hàng phát triển Vĩnh Long.48

2.5.2.3-Những vướng mắc trong việc xửlý tài sản thếchấp.51

2.5.2.4-Nhómnguyên nhân thuộc vềchủ đầu tư.53

Kết luận chương 2.54

Chương 3: Một sốgiải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tín dụng đầu tư

phát triển tại Chi nhánh Ngân hàng phát triển Vĩnh Long.55

3.1- Định hướng phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm2010.55

3.1.1- Mục tiêu chung.55

3.1.2- Các chỉtiêu chủyếu phải đạt từnay đến năm 2010.55

3.1.3- Nhiệm vụcụthểvà giải pháp chủyếu trong lĩnh vực kinh tế.56

3.2- Những vấn đề đặt ra đối với tín dụng đầu tưphát triển khi Việt Namgia

nhập tổchức thương mại thếgiới (WTO) và Chiến lược phát triển hoạt động

của Ngân hàng Phát triển Việt Nam .57

3.2.1- Gia nhập WTO và những vấn đề đặt ra đối với tín dụng đầu tưpháttriển.57

3.2.2- Chiến lược phát triển hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm2020.59

3.2.2.1- Định hướng chiến lược.59

3.2.2.2- Phương châm chiến lược.59

3.2.2.3- Mục tiêu chiến lược đến năm2010, định hướng đến năm2020.60

3.3- Một sốgiải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tín dụng đầu tưphát triển

tại Chi nhánh Ngân hàng phát triển Vĩnh Long.60

3.3.1- Một sốkiến nghị đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam.60

3.3.1.1- Đẩy mạnh công tác huy động vốn.60

3.3.1.2- Đổi mới và hoàn thiện cơchế, chính sách tín dụng đầu tưphát triển 62

3.3.1.3- Đơn giản hoá một sốthủtục trong việc vay vốn.63

3.3.1.4- Điều chỉnh lãi suất cho vay và xem xét cho vay vốn lưu động.63

3.3.1.5- Đẩy mạnh công tác Marketing vềNHPT VN

đểthu hút khách hàng.64

3.3.1.6- NHPT VN cần tạo tính chủ động cho Chi nhánh.64

3.3.1.7- Khẩn trương triển khai nghiệp vụthanh toán cho khách hàng,

trước hết là thanh toán trong nước.65

3.3.1.8- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong hệthống NHPT VN.66

3.3.2- Một sốkiến nghị đối với Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Vĩnh Long.68

3.3.2.1- Chú trọng công tác kếhoạch hoá nguồn vốn và sửdụng vốn;

đẩy mạnh công tác huy động vốn.68

3.3.2.2- Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dựán.70

3.3.2.3- Tăng cường công tác giámsát tín dụng.71

3.3.2.4- Xây dựng chiến lược cho tín dụng đầu tưphát triển phù hợp với

định hướng phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, đảm bảo mang lại hiệu quả đầu tư.72

3.3.2.5- Thực hiện một sốgiải pháp nhằm hạn chếnợquá hạn.73

3.3.2.6- Đẩy mạnh công tác Marketing đểthu hút khách hàng.76

3.3.2.7- Tăng cường mối quan hệvới các cơquan

có thẩm quyền ở địa phương.77

3.3.2.8- Các giải pháp hỗtrợ.77

3.3.3- Một sốkiến nghị đối với doanh nghiệp.81

3.3.3.1- Nâng cao chất lượng và hiệu quảhoạt động của doanh nghiệp.81

3.3.3.2- Tập trung xây dựng chiến lược doanh nghiệp

để đạt được mục tiêuphát triển bền vững trong dài hạn.82

3.3.3.3- Đổi mới hiện đại hoá công nghệvà chi phí thấp.82

3.3.3.4- Nâng cao chất lượng lao động và quản lý lao động trong doanh nghiệp.82

Kết luận chương 3.83

Kết luận.84

Tài liệu tham khảo.86

Phụlục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY