Luận văn Du lịch sinh thái ở Tỉnh Kiên Giang

Mục lụcTrang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DU LỊCH SINH THÁI 7 1.1. Du lịch sinh thái và các hình thức tồn tại 7 1.2. Vai trò của du lịch sinh thái với vấn đề phát triển kinh tế - xã hội 20 1.3. Kinh nghiệm của một số địa phương trong phát triển du lịch sinh thái 31 Chương 2: THỰC TRẠNG DU LỊCH SINH THÁI Ở TỈNH KIÊN GIANG 40 2.1.Đặc điểm và tiềm năng của du lịch thái ở tỉnh Kiên Giang 40 2.2. Những đóng góp của du lịch sinh thái đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Kiên Giang thời kỳ 2001-2007 59 Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI Ở TỈNH KIÊN GIANG 81 3.1. Phương hướng phát triển du lịch sinh thái để phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Kiên Giang 81 3.2. Các nhóm giải pháp 90 KẾT LUẬN 119 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 121

Mục lục

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DU LỊCH SINH THÁI 7

1.1. Du lịch sinh thái và các hình thức tồn tại 7

1.2. Vai trò của du lịch sinh thái với vấn đề phát triển kinh tế - xã hội 20

1.3. Kinh nghiệm của một số địa phương trong phát triển du lịch sinh thái 31

Chương 2: THỰC TRẠNG DU LỊCH SINH THÁI Ở TỈNH KIÊN GIANG 40

2.1.Đặc điểm và tiềm năng của du lịch thái ở tỉnh Kiên Giang 40

2.2. Những đóng góp của du lịch sinh thái đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Kiên Giang thời kỳ 2001-2007 59

Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI Ở TỈNH KIÊN GIANG 81

3.1. Phương hướng phát triển du lịch sinh thái để phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Kiên Giang 81

3.2. Các nhóm giải pháp 90

KẾT LUẬN 119

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 121

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY