Luận văn Dự báo nhu cầu giáo viên trung học cơ sở tỉnh Tây Ninh đến năm 2010

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN .3

KÝ HIỆU VIẾT TẮT TRONG ĐỂ TÀI .4

MỤC LỤC .5

Phần I. MỞ ĐẦU .10

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI .10

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU.12

3. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU.12

4. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU .12

4.1. Khách thể.12

4.2. Đối tượng nghiên cứu.12

5. GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU.13

6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.13

5. GIỚI HẠN VÀ PHẠM VI NGHIÊNCỨU.14

8. CÂU TRÚC LUẬN VĂN: .14

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA DỰ BÁO GIÁO DỤC VÀ DỰ BÁO NHUCẦU GIÁO VIÊN.15

1.1. MỘT SỐ NÉT VỀ LỊCH SỬ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .15

1.2. NHỮNG KHÁI NIỆM CHỦ YẾU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI DỰ BÁO .16

1.2.1. Khái niệm dự báo .16

1.2.2. Nhu cầu giáo viên.18

1.2.3. Khái niệm dự báo giáo dục, dự báo nhu cầu giáo viên và ý nghĩa cửa chúng .20

1.3. NHỮNG CÁCH TIẾP CẬN KHI LẬP DỰ BÁO.22

1.3.1. Cơ sở triết học của dự báo .22

51.3.2. Tiếp cận lịch sử.23

1.3.3. Tiếp cận phức hợp .24

1.3.4. Tiếp cận cấu trúc - hệ thống.24

1.4. CÁC NGUYÊN TẮC DỰ BÁO.25

1.4.1. Nguyên tắc thông nhất chính trị, kinh tế và khoa học.25

1.4.2. Nguyên tắc tính hệ thống của dự báo.25

1.4.3. Nguyên tắc tính khoa học của dự báo .25

1.4.4. Nguyên tắc tính thích hợp của dự báo.25

1.4.5. Nguyên tắc đa phương án của dự báo.25

1.5. CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO .26

1.5.1 Phương pháp chuyên gia.26

1.5.2. Phương pháp ngoại suy.28

1.5.3. Phương pháp định mức .30

1.5.4. Lựa chọn phương pháp dự báo .31

1.6. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỰ BÁO GIÁO DỤC VÀ LỰA CHỌN

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐƯA VÀO BÀI TOÁN DỰ BÁO NHU CÂU GIÁO VIÊN.32

1.6.1. Những nhân tố ảnh hưởng đến dự báo giáo dục.32

1.6.2. Lựa chọn các nhân tố ảnh hưởng đưa vào bài toán dự báo nhu cầu giáo viên.33

1.7. GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN.34

1.7.1. Vị trí, vai trò của giáo dục trung học cơ sở .34

1.7.2. Mục tiêu và nội dung của giáo dục trung học cơ sở .35

1.8. VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG

PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO.36

6CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG GIÁO DỤC TRƯNG HỌC CƠ SỞ VÀ ĐỘI NGŨ

GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ CỦA TỈNH TÂY NINH .38

2.1. KHÁI QUÁT VỀ VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, DÂN CƯ VÀ TÌNH HÌNH KINH TẾ -XÃ HỘI

TỈNH TÂY NINH.38

2.1.1.Đặc điểm địa lí, dân di .38

2.1.2. Đặc điểm KT-XH .38

2.2. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TÂY NINH.40

2.2.1. Đặc điểm chung.40

2.2.2. Sự phát triển quy mô, cơ cấu bậc học, cấp học của GDPT .40

2.2.3. Chất lượng, hiệu quả Giáo dục - Đào tạo.41

2.2.4. Về xây dựng đội ngũ giáo viên .42

2.2.5. Về xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học:.44

2.2.6. Về đầu tư ngân sách cho giáo dục.45

2.2.7. Về công tác xã hội hóa sự nghiệp giáo dục.46

2.3. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở TÂY NINH .47

2.3.1. Quy mô trường lớp - học sinh.47

2.3.2. Chất lượng giáo dục THCS .51

2.4. THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂY NINH .53

2.4.1. Về số lượng giáo viên trung học cơ sở .54

2.4.2. Trình độ đội ngũ giáo viên trung học cơ sở .55

2.4.3. Cơ cấu giáo viên theo bộ môn.56

2.4.4. Đánh giá chung về giáo dục THCS và tình hình đội ngữ giáo viên trung học cơ sở.59

7CHƯƠNG 3: DỰ BÁO NHU CẦU GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ TỈNH TÂY

NINH ĐẾN NĂM 2010.63

3.1. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ DỰ BÁO NHU CẦU GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂY

NINH ĐẾN 2010.63

3.1.1. Định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Tây Ninh.63

3.1.2. Chiến lược phát triển Giáo dục - Đào tạo 2001-2010 .65

3.1.3. Những định hướng lớn cho phát triển Giáo dục - Đào tạo Tây Ninh đến năm 2010:.68

3.2. DỰ BÁO NHU CẦU ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ TỪ NAY ĐẾNNĂM 2010 .69

3.2.1. Dự báo số lượng học sinh Trung học cơ sở đến 2010.69

3.2.2. Dự báo nhu cầu giáo viên đến năm 2010: .78

3.2.3. Dự báo nhu cầu giáo viên cần đào tạo thêm.84

3.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐÁP ỨNG NHU CẦU GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ

TỈNH TÂY NINH.86

3.3.1. Tăng cường công tác tổ chức và quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo bao gồm các

hoạt động cụ thể sau:.87

3.3.2. Giải pháp đào tạo, bồi dưỡng nhằm phát triển số lượng nâng cao chất lượng độingũ .87

3.3.3. Giải pháp về chế độ chính sách đối với giáo viên THCS.89

3.3.4. Giải pháp về nguồn lực tài chánh, cơ sở vật chất.89

3.3.5. Giải pháp về cơ chế phối hợp đào tạo với sử dụng: .90

3.4 THĂM DÒ TÍNH ĐÚNG ĐẮN VÀ KHẢ NĂNG THỰC HIỆN CỦA CÁC GIẢI PHÁP

ĐÁP ỨNG NHU CẦU GIÁO VIÊN THCS .90

PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ.94

81. KẾT LUẬN.94

2. KHUYẾN NGHỊ .96

TÀI LIỆU THAM KHẢO .98

I. Văn Kiện và Nghị Quyết.98

II. Sách, Báo, Tạp chí .98

CÁC PHỤ LỤC.102

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY