Luận văn Đóng góp của phụ nữ Bến Tre trong kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954 – 1975)

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU. 1

1. Lí do chọn đề tài và mục đích nghiên cứu. 1

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 3

3. Phương pháp nghiên cứu . 5

4. Lịch sử nghiên cứu vấn đề. 6

5. Nguồn sử liệu . 10

6. Đóng góp mới của luận văn . 10

7. Cấu trúc của luận văn . 11

CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH BẾN TRE TRƯỚC NĂM1954 . 12

1.1 Những nét chung về đất và người Bến Tre . 12

1.1.1 Vài nét về địa lý lịch sử tỉnh Bến Tre . 12

1.1.2 Phụ nữ Bến Tre trong công cuộc khai phá, định cư . 16

1.2 Truyền thống cách mạng của phụ nữ Bến Tre trước 1954. 21

1.2.1 Thời thuộc Pháp (1867-1945) . 21

1.2.2 Giai đoạn kháng chiến chống Pháp (1945-1954). 24

Tiểu kết chương 1. 29

CHƯƠNG 2. ĐÓNG GÓP CỦA PHỤ NỮ BẾN TRE TRONG

KHÁNG CHIẾN CHỐNG MĨ CỨU NƯỚC (1954-1960) . 31

2.1 Tình hình Bến Tre sau hiệp định Giơ-ne-vơ . 31

2.1.1 Sự can thiệp của Mĩ vào miền Nam Việt Nam . 31

2.1.2 Chính sách của Mĩ – Diệm ở Bến Tre . 33

2.1.3 Chủ trương của Đảng ta về vai trò, vị trí của phụ nữ. 39

2.2 Phong trào đấu tranh của phụ nữ từ năm 1954 đến trước Đồng Khởi

năm 1960 . 42

2.2.1 Đấu tranh đòi thi hành hiệp định Giơnevơ. 42

2.2.2 Chống tố cộng, diệt cộng, lập khu trù mật. 45

2.3 Phụ nữ Bến Tre trong Đồng Khởi. 50

2.3.1 Quá trình hình thành đội quân tóc dài và vai trò của đội quân này

trong Đồng Khởi . 502.3.2 Nguyễn Thị Định – người phụ nữ tiêu biểu của đất Bến Tre . 58

Tiểu kết chương 2. 63

CHƯƠNG 3. ĐÓNG GÓP CỦA PHỤ NỮ BẾN TRE TỪ SAU

ĐỒNG KHỞI NĂM 1960 ĐẾN NĂM 1975. 66

3.1 Phụ nữ Bến Tre trong thời kỳ chống chiến tranh đặc biệt (1961-1965) 66

3.1.1 Đế quốc Mĩ phát động chiến tranh đặc biệt . 66

3.1.2 Âm mưu của địch đối với nhân dân và phụ nữ Bến Tre. 67

3.1.3 Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang làm thất bại

“quốc sách” ấp chiến lược của Mĩ-ngụy . 68

3.1.4 Công tác binh vận . 73

3.1.5 Xây dựng hậu phương kháng chiến . 74

3.2 Hoạt động của phụ nữ Bến Tre trong những năm chống chiến tranh

cục bộ (1965-1968) . 76

3.2.1 Âm mưu và hành động mới của Mĩ – ngụy. 76

3.2.2 Phong trào phụ nữ tham gia du kích chiến tranh. 79

3.2.3 Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh chính trị và binh vận . 80

3.2.4 Phục vụ chiến đấu . 82

3.3 Phụ nữ Bến Tre góp phần làm phá sản chiến lược “Việt Nam hóa”

chiến tranh của Mĩ (1969-1973). . 85

3.3.1 Tình hình miền Nam sau năm 1968 và âm mưu của Mĩ. 85

3.3.2 Phụ nữ trong công tác vũ trang chiến đấu. 88

3.3.3 Phát triển công tác binh vận trên diện rộng. 88

3.3.4 Phụ nữ trong đấu tranh chính trị . 89

3.4 Hoạt động của phụ nữ Bến Tre từ sau Hiệp định Pari đến giải phóng

hoàn toàn miền Nam (1973-1975) . 91

3.4.1 Đấu tranh đòi thi hành hiệp định Pari, mở rộng và xây dựng vùnggiải phóng . 91

3.4.2 Chuẩn bị và tham gia tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975. 94

KẾT LUẬN . 103

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 109

PHỤ LỤC. 117

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY