Luận văn Đổi mới tổ chức và quản lý học sinh, sinh viên diện chính sách tại trường dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

Trang

Trang phụ bìa

Lời cảm tạ

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các bảng

Mục lục

Mở đầu . 1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI . 5

1.1. Một số khái niệm cơ bản liên quan . 5

1.1.1. Giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng và dự bị đại học . 5

1.1.1.1. Khái niệm "giáo dục" . 5

1.1.1.2. Khái niệm "đào tạo". 5

1.1.1.3. Khái niệm "bồi dưỡng". 6

1.1.1.4. Khái niệm "dự bị đại học". 6

1.1.2. Tổ chức, hoạt động, quản lý và quản lý giáo dục. 6

1.1.2.1. Khái niệm "tổ chức" . 6

1.1.2.2. Khái niệm “hoạt động". 7

1.1.2.3. Khái niệm "quản lý". 7

1.1.2.4. Quản lý giáo dục. 8

1.2. Quan điểm của Đảng ta về phát triển giáo dục-đào tạo cho đồng bào

các dân tộc thiểu số. 8

1.2.1.Gắn chặt quan điểm phát triển giáo dục-đào tạo với quan điểm và

chính sách dân tộc. 9

1.2.2. Phát triển giáo dục dân tộc phải gắn bó chặt chẽ . 10

1.2.3. Phát triển giáo dục dân tộc phải được triển khai trên nhiều bình diện,. 12

1.2.4. Phát triển giáo dục dân tộc phải phù hợp với từng vùng, từng dân tộc . 12

1.3. Vai trò và vị trí của Trường Dự bị đại học. 13

1.3.1. Vai trò của Trường Dự bị đại học . 13

1.3.1.1. Tính khách quan của sự ra đời các trường dự bị đại học . 131.3.1.2. Sự ra đời của các trường dự bị đại học là một trong những hình thức

góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân . 14

1.3.1.3.Vai trò của trường dự bị đại học . 15

a) Vai trò của Trường Dự bị đại học nói chung. 15

b) Vai trò của Trường Dự bị đại học Tp. Hồ Chí Minh đối với vùng đồng

bằng sông Cửu Long. 16

1.3.2. Vị trí của trường dự bị đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân

Việt Nam . 18

Chương 2: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG DỰ BỊ

ĐẠI HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THỜI GIAN QUA . 22

2.1. Tổng quan về Trường Dự bị đại học TP.HCM . 22

2.1.1. Quá trình thành lập trường Dự bị Đại học Tp.HCM . 22

2.1.2.Chức năng và nhiệm vụ của trường Dự bị Đại học TP.HCM. 22

2.1.2.1. Chức năng. 22

2.1.2.2. Nhiệm vụ. 23

2.1.3. Tổ chức của trường Dự bị Đại học TP.HCM. 23

2.2. Hoạt động đào tạo của Trường Dự bị đại học Tp.HCM thời gian qua. 24

2.2.1. Hoạt động tuyển sinh. 24

2.2.2. Hoạt động đào tạo . 27

2.2.2.1. Tổ chức lớp học. 27

2.2.2.2. Chương trình học. 27

2.2.2.3. Nội dung học tập và phương pháp cung cấp kiến thức cho sinh viên 28

2.2.2.4. Phương pháp đáng giá học sinh – sinh viên. 28

2.2.3. Đánh giá . 29

2.2.3.1. Một số kết quả . 29

2.2.3.2. Một số tồn tại. 30

2.2.3.3. Nguyên nhân của tồn tại . 32

a) Nguyên nhân khách quan . 32

b) Nguyên nhân chủ quan . 32

2.3. Công tác quản lý đào tạo của Trường Dự bị Đại học Tp. Hồ Chí Minhthời gian qua . 32

2.3.1. Nhận thức của trường về trách nhiệm của mình . 32

2.3.2. Xây dựng và triển khai nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo 32

2.3.3. Việc bố trí, sắp xếp cán bộ, GV quản lý và đào tạo cho HS diện chínhsách. 34

2.3.4. Thiết lập quan hệ chặt chẽ giữa trường DBĐH với các địa phương và các

trường THCN, CĐ, ĐH . 34

2.3.5. Đánh giá về tổ chức và quản lý đào tạo. 35

2.3.5.1. Một số kết quả . 35

a) Về tổ chức. 35

b) Tổ chức giảng dạy và học tập. 35

2.3.5.2. Một số tồn tại. 38

2.3.5.3. Nguyên nhân của tồn tại . 39

Chương 3: ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO HỌC SINH, SINH VIÊN

DIỆN CHÍNH SÁCH Ở TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH. 43

3.1. Cơ sở để xây dựng giải pháp. 43

3.1.1. Cơ sở lý luận . 43

3.1.1.1. Tầm quan trọng của vấn đề dân tộc và đào tạo nguồn nhân lực cho

các dân tộc trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước . 43

3.1.1.2. Quan điểm của Đảng ta về dân tộc và phát triển giáo dục-đào tạo cho

vùng dân tộc. 44

a) Quan điểm của Đảng ta về dân tộc . 44

b) Quan điểm của Đảng ta về phát triển giáo dục-đào tạo cho vùng dân tộc . 44

3.1.2. Cơ sở pháp lý . 48

3.1.3. Cơ sở thực tiễn . 49

3.2. Một số nguyên tắc và yêu cầu khi xây dựng các giải pháp . 49

3.2.1. Một số nguyên tắc . 49

3.2.1.1. Nguyên tắc 1 . 49

3.2.1.2. Nguyên tắc 2 . 51

3.2.1.3. Nguyên tắc 3 . 523.2.2. Một số yêu cầu . 53

3.2.2.1. Các giải pháp tạo được sự thống nhất và hỗ trợ cho nhau. 53

3.2.2.2. Có tính khả thi trong giai đoạn sắp tới. 54

3.3. Một số giải pháp. 54

3.3.1. Nhóm giải pháp đổi mới về tổ chức . 54

3.3.1.1. Đổi mới về tổ chức bộ máy của trường DBĐH TP.HCM. 54

3.3.1.2. Đổi mới tổ chức tuyển sinh . 55

3.3.1.3. Đổi mới công tác tổ chức đào tạo. 59

a) Đổi mới về chương trình và nội dung đào tạo. 60

b) Đổi mới về bố trí đội ngũ giảng viên để giảng dạy những nội dung

đào tạo. 62

3.3.1.4. Đổi mới phương thức chuyển giao học sinh hệ DBĐH cho các trường

trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học . 62

3.3.2. Nhóm giải pháp đổi mới về quản lý . 64

3.3.2.1. Đổi mới về phân cấp quản lý, tạo cho trường DBĐH chủ động trong

công tác đào tạo. 65

3.3.2.2. Tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cơ quan và đơn vị

hữu quan đối với công tác đào tạo học sinh hệ DBĐH. 66

3.4. Một số đề xuất, kiến nghị . 70

3.4.1. Hội đồng dân tộc của Quốc hội và Ủy ban dân tộc của chính phủ. 70

3.4.2. Với Bộ Giáo dục và đào tạo . 70

3.4.3. Với chính quyền địa phương trong vùng tuyển sinh. 71

3.4.4. Với các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp . 71

Kết luận. 73

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY