Luận văn Đổi mới tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp huyện ở nước ta hiện nay

MỤC LỤC   Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRONG ĐIỀU KIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 5 1.1. Vị trí, đặc điểm của Ủy ban nhân dân cấp huyện trong hệ thống chính quyền địa phương 5 1.2. Khái lược về tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp huyện 10 1.3. Đổi mới tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp huyện trước yêu cầu cải cách hành chính nhà nước 19 Chương 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẮP HUYỆN 28 2.1. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân cấp huyện 28 2.2. Nội dung hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp huyện 31 2.3. Đánh giá tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp huyện 47 Chương 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN 65 3.1. Một số quan điểm đổi mới tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp huyện 65 3.2. Một số giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp huyện 70 KẾT LUẬN 81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 83

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRONG ĐIỀU KIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 5

1.1. Vị trí, đặc điểm của Ủy ban nhân dân cấp huyện trong hệ thống chính quyền địa phương 5

1.2. Khái lược về tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân

cấp huyện 10

1.3. Đổi mới tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp huyện trước yêu cầu cải cách hành chính nhà nước 19

Chương 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẮP HUYỆN 28

2.1. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân cấp huyện 28

2.2. Nội dung hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp huyện 31

2.3. Đánh giá tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp huyện 47

Chương 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN 65

3.1. Một số quan điểm đổi mới tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp huyện 65

3.2. Một số giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp huyện 70

KẾT LUẬN 81

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 83

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY