Luận văn Đổi mới tổ chức, quản lý ở Công ty Vận tải đa phương thức theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con

MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ- CÔNG TY CON 4 1.1 Mô hình Công ty mẹ - Công ty con 4 1.2 Quá trình thí điểm áp dụng mô hình Công ty mẹ - Công ty con ở Việt Nam 20 1.3 Vận dụng kinh nghiệm của thế giới và trong nước về mô hình công ty mẹ - công ty con vào điều kiện thực tiển của công ty vận tải đa phương thức 26 Chương 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC 35 2.1. Khái quát tình hình, đặc điểm của Công ty Vận tải đa phương thức trước khi áp dụng mô hình công ty mẹ - công ty con 35 2.2. Thực trạng tổ chức, quản lý của công ty vận tải đa phương thức theo mô hình công ty mẹ - công ty con 50 2.3. Những vấn đề đặt ra về tổ chức quản lý ở Công ty Vận tải đa phương thức hiện nay 67 Chương 3: CÁC QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỔI MỚI TỔ CHỨC, QUẢN LÝ Ở CÔNG TY VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON 77 3.1. Các quan điểm cơ bản 77 3.2. Những giải pháp chủ yếu đổi mới tổ chức quản lý ở Công ty Vận tải đa phương thức theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con 84 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 102

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ- CÔNG TY CON 4

1.1 Mô hình Công ty mẹ - Công ty con 4

1.2 Quá trình thí điểm áp dụng mô hình Công ty mẹ - Công ty con ở Việt Nam 20

1.3 Vận dụng kinh nghiệm của thế giới và trong nước về mô hình công ty mẹ - công ty con vào điều kiện thực tiển của công ty vận tải đa phương thức 26

Chương 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC 35

2.1. Khái quát tình hình, đặc điểm của Công ty Vận tải đa phương thức trước khi áp dụng mô hình công ty mẹ - công ty con 35

2.2. Thực trạng tổ chức, quản lý của công ty vận tải đa phương thức theo mô hình công ty mẹ - công ty con 50

2.3. Những vấn đề đặt ra về tổ chức quản lý ở Công ty Vận tải đa phương thức hiện nay 67

Chương 3: CÁC QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỔI MỚI TỔ CHỨC, QUẢN LÝ Ở CÔNG TY VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON 77

3.1. Các quan điểm cơ bản 77

3.2. Những giải pháp chủ yếu đổi mới tổ chức quản lý ở Công ty Vận tải đa phương thức theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con 84

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 98

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 102

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY