Luận văn Đổi mới tổ chức, quản lý kinh doanh ở Điện lực Quảng Nam

MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC, QUẢN LÝ KINH DOANH ĐIỆN Ở VIỆT NAM 5 1.1. Quá trình hình thành, phát triển và đặc điểm, vai trò của ngành điện đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước 5 1.2. Nội dung, đặc điểm tổ chức, quản lý kinh doanh điện ở nước ta 10 1.3. Xu thế đổi mới tổ chức, kinh doanh ngành điện ở nước ta 18 Chương 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC, QUẢN LÝ KINH DOANH Ở ĐIỆN LỰC QUẢNG NAM 24 2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Điện lực Quảng Nam (kể từ khi tái lập tỉnh đến nay) 24 2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh của Điện lực Quảng Nam 33 2.3. Đánh giá chung 42 Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI TỔ CHỨC, QUẢN LÝ KINH DOANH Ở ĐIỆN LỰC QUẢNG NAM 52 3.1. Phương hướng tổ chức, quản lý kinh doanh của Điện lực Quảng Nam 52 3.2. Một số quan điểm và nội dung để đổi mới tổ chức, quản lý kinh doanh ở Điện lực Quảng Nam 57 3.3. Các giải pháp để đổi mới tổ chức, quản lý kinh doanh tại Điện lực Quảng Nam 60 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 PHỤ LỤC 95

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC, QUẢN LÝ KINH DOANH ĐIỆN Ở VIỆT NAM 5

1.1. Quá trình hình thành, phát triển và đặc điểm, vai trò của ngành điện đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước 5

1.2. Nội dung, đặc điểm tổ chức, quản lý kinh doanh điện ở nước ta 10

1.3. Xu thế đổi mới tổ chức, kinh doanh ngành điện ở nước ta 18

Chương 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC, QUẢN LÝ KINH DOANH Ở ĐIỆN LỰC QUẢNG NAM 24

2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Điện lực Quảng Nam (kể từ khi tái lập tỉnh đến nay) 24

2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh của Điện lực Quảng Nam 33

2.3. Đánh giá chung 42

Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI TỔ CHỨC, QUẢN LÝ KINH DOANH Ở ĐIỆN LỰC QUẢNG NAM 52

3.1. Phương hướng tổ chức, quản lý kinh doanh của Điện lực Quảng Nam 52

3.2. Một số quan điểm và nội dung để đổi mới tổ chức, quản lý kinh doanh ở Điện lực Quảng Nam 57

3.3. Các giải pháp để đổi mới tổ chức, quản lý kinh doanh tại Điện lực Quảng Nam 60

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 88

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 92

PHỤ LỤC 95

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY