Luận văn Đổi mới quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng kỹ thuật ở thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn hiện nay

MỤC LỤC   Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KẾT CẤU HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ 5 1.1. Khái niệm, vai trò và đặc điểm của kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị 5 1.2. Sự cần thiết khách quan phải đổi mới quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong giai đoạn hiện nay 19 1.3. Kinh nghiệm quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng kỹ thuật ở một số đô thị 32 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KẾT CẤU HẠ TẦNG KỸ THUẬT Ở THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM TRONG THỜI GIAN QUA 38 2.1. Một số đặc điểm tự nhiên và kinh tế - xã hội của thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam 38 2.2. Thực trạng quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị Tam Kỳ trong 5 năm (2001-2005) 46 2.3. Những tồn tại và nguyên nhân tồn tại trong quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng kỹ thuật ở thành phố Tam Kỳ 62 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KẾT CẤU HẠ TẦNG KỸ THUẬT Ở THÀNH PHỐ TAM KỲ- TỈNH QUẢNG NAM 73 3.1. Những định hướng lớn trong quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng kỹ thuật ở thành phố Tam Kỳ 73 3.2. Một số giải pháp cơ bản 79 KẾT LUẬN 111 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 113 PHỤ LỤC

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KẾT CẤU HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ 5

1.1. Khái niệm, vai trò và đặc điểm của kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị 5

1.2. Sự cần thiết khách quan phải đổi mới quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong giai đoạn hiện nay 19

1.3. Kinh nghiệm quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng kỹ thuật ở một số đô thị 32

Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KẾT CẤU HẠ TẦNG KỸ THUẬT Ở THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM TRONG THỜI GIAN QUA 38

2.1. Một số đặc điểm tự nhiên và kinh tế - xã hội của thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam 38

2.2. Thực trạng quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị Tam Kỳ trong 5 năm (2001-2005) 46

2.3. Những tồn tại và nguyên nhân tồn tại trong quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng kỹ thuật ở thành phố Tam Kỳ 62

Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KẾT CẤU HẠ TẦNG KỸ THUẬT Ở THÀNH PHỐ TAM KỲ- TỈNH QUẢNG NAM 73

3.1. Những định hướng lớn trong quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng kỹ thuật ở thành phố Tam Kỳ 73

3.2. Một số giải pháp cơ bản 79

KẾT LUẬN 111

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 113

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY