Luận văn Đổi mới công tác quản lý tiền lương tại công ty Chiến Thắng thuộc Tổng cục Kỹ Thuật - Bộ Quốc phòng)

MỤC LỤCTT Nội dung Trang Diễn giải ký hiệu viết tắt Danh mục bảng, biểu, sơ đồ Mở đầu 1 1 Tính cấp thiết của đề tài 1 2 Tình hình nghiên cứu của đề tài 2 3 Mục tiêu và nhiệm vụ 2 4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3 5 Phương pháp nghiên cứu 3 6 Dự kiến những đóng góp mới của luận văn 3 7 Bố cục của luận văn 3 CHƯƠNG 1: TIỀN LƯƠNG VÀ VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 5 1.1 Một số vấn đề chung về tiền lương và tiền thưởng 5 1.1.1 Các quan niệm về tiền lương và tiền thưởng 5 1.1.1.1 Khái niệm về tiền lương 5 1.1.1.2 Tiền thưởng và các khoản trích theo lương 7 1.1.2 Các nguyên tắc và hình thức trả lương 13 1.1.3 Vai trò của tiền lương và tiền thưởng trong doanh nghiệp 26 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương 28 1.2 Quản lý tiền lương trong doanh nghiệp 29 1.2.1 Một số quan niệm về quản lý tiền lương 29 1.2.2 Nội dung của quản lý tiền lương trong doanh nghiệp 32 1.3. Đổi mới cơ chế quản lý tiền lương trong các doanh nghiệp Nhà nước hiện nay 33 1.3.1. Sự cần thiết phải đổi mới cơ chế quản lý tiền lương 33 1.3.2. Nội dung cơ bản của đổi mới cơ chế quản lý tiền lương 36 1.3.3. Đổi mới quản lý quỹ tiền lương đối với các lực lượng vũ trang 42 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CHIẾN THẮNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 44 2.1 Khái quát về công ty Chiến Thắng 44 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 44 2.1.2 Chức năng nhiệm vụ của công ty 47 2.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty 48 2.1.4 Các nguồn lực 52 2.1.5 Đặc điểm sản phẩm và thị trường 54 2.2 Thực trạng công tác quản lý tiền lương tại công ty trong thời gian qua 56 2.2.1 Công tác định mức lao động 56 2.2.2 Công tác xác định quỹ tiền lương của công ty 59 2.2.3 Công tác phân phối sử dụng quỹ lương 64 2.2.4 Xác định quỹ tiền thưởng và phân phối quỹ tiền thưởng 77 2.3 Đánh giá công tác quản lý tiền lương tại công ty 80 2.3.1 Những thành tựu cơ bản 80 2.3.2 Những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý tiền lương tại công ty Chiến Thắng 82 CHƯƠNG3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CHIẾN THẮNG 88 3.1 Định hướng đổi mới công tác quản lý tiền lương tại công ty Chiến Thắng từ nay đến năm 2020 88 3.1.1 Đổi mới công tác tổ chức bộ máy quản lý theo hướng quản lý gọn nhẹ và hiệu quả 88 3.1.2 Đổi mới việc sử dụng lực lượng lao động hiện có hiệu quả hơn 88 3.1.3 Cải tiến công tác quản lý vật tư 89 3.1.4 Tăng cường công tác kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh 90 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và đổi mới công tác quản lý tiền lương tại công ty Chiến Thắng 91 3.2.1 Xác định lại hình thức trả lương cho phù hợp với từng đối tượng cụ thể 91 3.2.2 Xác định lại định mức lao động và đơn giá tiền lương cho phù hợp với đặc điểm của công ty 100 3.2.3 Phải trả lương bằng nhau cho những người lao động như nhau 108 3.2.4 Cần có chế độ thưởng đối với những người hoàn thành vượt mức kế hoạch 112 3.2.5 Nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý và trình độ lành nghề của CBCNV 113 KẾT LUẬN 115 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 116

MỤC LỤC

TT Nội dung Trang

Diễn giải ký hiệu viết tắt

Danh mục bảng, biểu, sơ đồ

Mở đầu 1

1 Tính cấp thiết của đề tài 1

2 Tình hình nghiên cứu của đề tài 2

3 Mục tiêu và nhiệm vụ 2

4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3

5 Phương pháp nghiên cứu 3

6 Dự kiến những đóng góp mới của luận văn 3

7 Bố cục của luận văn 3

CHƯƠNG 1: TIỀN LƯƠNG VÀ VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 5

1.1 Một số vấn đề chung về tiền lương và tiền thưởng 5

1.1.1 Các quan niệm về tiền lương và tiền thưởng 5

1.1.1.1 Khái niệm về tiền lương 5

1.1.1.2 Tiền thưởng và các khoản trích theo lương 7

1.1.2 Các nguyên tắc và hình thức trả lương 13

1.1.3 Vai trò của tiền lương và tiền thưởng trong doanh nghiệp 26

1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương 28

1.2 Quản lý tiền lương trong doanh nghiệp 29

1.2.1 Một số quan niệm về quản lý tiền lương 29

1.2.2 Nội dung của quản lý tiền lương trong doanh nghiệp 32

1.3. Đổi mới cơ chế quản lý tiền lương trong các doanh nghiệp Nhà nước hiện nay 33

1.3.1. Sự cần thiết phải đổi mới cơ chế quản lý tiền lương 33

1.3.2. Nội dung cơ bản của đổi mới cơ chế quản lý tiền lương 36

1.3.3. Đổi mới quản lý quỹ tiền lương đối với các lực lượng vũ trang 42

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CHIẾN THẮNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 44

2.1 Khái quát về công ty Chiến Thắng 44

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 44

2.1.2 Chức năng nhiệm vụ của công ty 47

2.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty 48

2.1.4 Các nguồn lực 52

2.1.5 Đặc điểm sản phẩm và thị trường 54

2.2 Thực trạng công tác quản lý tiền lương tại công ty trong thời gian qua 56

2.2.1 Công tác định mức lao động 56

2.2.2 Công tác xác định quỹ tiền lương của công ty 59

2.2.3 Công tác phân phối sử dụng quỹ lương 64

2.2.4 Xác định quỹ tiền thưởng và phân phối quỹ tiền thưởng 77

2.3 Đánh giá công tác quản lý tiền lương tại công ty 80

2.3.1 Những thành tựu cơ bản 80

2.3.2 Những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý tiền lương tại công ty Chiến Thắng 82

CHƯƠNG3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CHIẾN THẮNG 88

3.1 Định hướng đổi mới công tác quản lý tiền lương tại công ty Chiến Thắng từ nay đến năm 2020 88

3.1.1 Đổi mới công tác tổ chức bộ máy quản lý theo hướng quản lý gọn nhẹ và hiệu quả 88

3.1.2 Đổi mới việc sử dụng lực lượng lao động hiện có hiệu quả hơn 88

3.1.3 Cải tiến công tác quản lý vật tư 89

3.1.4 Tăng cường công tác kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh 90

3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và đổi mới công tác quản lý tiền lương tại công ty Chiến Thắng 91

3.2.1 Xác định lại hình thức trả lương cho phù hợp với từng đối tượng cụ thể 91

3.2.2 Xác định lại định mức lao động và đơn giá tiền lương cho phù hợp với đặc điểm của công ty 100

3.2.3 Phải trả lương bằng nhau cho những người lao động như nhau 108

3.2.4 Cần có chế độ thưởng đối với những người hoàn thành vượt mức kế hoạch 112

3.2.5 Nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý và trình độ lành nghề của CBCNV 113

KẾT LUẬN 115

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 116

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY