Luận văn Doanh nghiệp tư nhân trong ngành du lịch ở tỉnh Thanh Hóa

MỤC LỤC    Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRONG NGÀNH DU LỊCH 6 1.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của doanh nghiệp tư nhân trong ngành du lịch 6 1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển doanh nghiệp tư nhân trong ngành du lịch 23 1.3. Kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp tư nhân trong ngành du lịch ở một số tỉnh, thành phố Việt Nam 29 Chương 2: THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRONG NGÀNH DU LỊCH Ở THANH HOÁ 35 2.1. Khái quát chung về các điều kiện và quá trình phát triển doanh nghiệp tư nhân trong ngành du lịch ở Thanh Hoá 35 2.2. Đánh giá thực trạng doanh nghiệp tư nhân trong ngành du lịch ở Thanh Hoá trong những năm qua 43 Chương 3: CÁC PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRONG NGÀNH DU LỊCH Ở THANH HOÁ 63 3.1. Quan điểm, phương hướng phát triển doanh nghiệp tư nhân trong ngành du lịch ở Thanh Hoá 65 3.2. Những giải pháp cơ bản thúc đẩy phát triển doanh nghiệp tư nhân trong ngành du lịch ở Thanh Hoá trong thời gian tới 74 KẾT LUẬN 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 96

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRONG NGÀNH DU LỊCH 6

1.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của doanh nghiệp tư nhân trong ngành du lịch 6

1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển doanh nghiệp tư nhân trong ngành du lịch 23

1.3. Kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp tư nhân trong ngành du lịch ở một số tỉnh, thành phố Việt Nam 29

Chương 2: THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRONG NGÀNH DU LỊCH Ở THANH HOÁ 35

2.1. Khái quát chung về các điều kiện và quá trình phát triển doanh nghiệp tư nhân trong ngành du lịch ở Thanh Hoá 35

2.2. Đánh giá thực trạng doanh nghiệp tư nhân trong ngành du lịch ở Thanh Hoá trong những năm qua 43

Chương 3: CÁC PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRONG NGÀNH DU LỊCH Ở THANH HOÁ 63

3.1. Quan điểm, phương hướng phát triển doanh nghiệp tư nhân trong ngành du lịch ở Thanh Hoá 65

3.2. Những giải pháp cơ bản thúc đẩy phát triển doanh nghiệp tư nhân trong ngành du lịch ở Thanh Hoá trong thời gian tới 74

KẾT LUẬN 94

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 96

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY