Luận văn Doanh nghiệp Nhà nước sau Cổ phần hóa ở Bộ Giao thông vận tải - Thực trạng và giải pháp phát triển

MỤC LỤC  Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC SAU CỔ PHẦN HOÁ Ở VIỆT NAM 5 1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hoá 5 1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hoá 17 1.3. Kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hoá ở một số nước trên thế giới 27 Chương 2: THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC SAU CỔ PHẦN HOÁ Ở BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 33 2.1. Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải 33 2.2. Thực trạng hoạt động của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hoá thuộc Bộ Giao thông vận tải 39 Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC SAU CỔ PHẦN HOÁ Ở BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 59 3.1. Phương hướng phát triển doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hoá ở Bộ Giao thông vận tải 59 3.2. Giải pháp phát triển doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hoá ở Bộ Giao thông vận tải 62 3.3. Kiến nghị một số điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hoá ở Bộ Giao thông vận tải phát triển tốt 84 KẾT LUẬN 87 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 PHỤ LỤC 92  DANH MỤC CÁ

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC SAU CỔ PHẦN HOÁ Ở VIỆT NAM 5

1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hoá 5

1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hoá 17

1.3. Kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hoá ở một số nước trên thế giới 27

Chương 2: THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC SAU CỔ PHẦN HOÁ Ở BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 33

2.1. Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải 33

2.2. Thực trạng hoạt động của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hoá thuộc Bộ Giao thông vận tải 39

Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC SAU CỔ PHẦN HOÁ Ở BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 59

3.1. Phương hướng phát triển doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hoá ở Bộ Giao thông vận tải 59

3.2. Giải pháp phát triển doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hoá ở Bộ Giao thông vận tải 62

3.3. Kiến nghị một số điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hoá ở Bộ Giao thông vận tải phát triển tốt 84

KẾT LUẬN 87

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 89

PHỤ LỤC 92

DANH MỤC CÁ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY