Luận văn Định hướng và giải pháp quản lý nhà nước nhằm phát triển kinh tế trên địa bàn quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng

MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ CẤP QUẬN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 6 1.1. Những căn cứ để xác định chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với phát triển kinh tế cấp quận 6 1.2. Quản lý nhà nước đối với phát triển kinh tế cấp quận 19 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 34 2.1. Thực trạng phát triển kinh tế quận Cẩm Lệ 34 2.2. Thực trnạg quản lý nhà nước đối với phát triển kinh tế của quận Cẩm Lệ 48 2.3. Đánh giá chung 60 Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2006-2010 VÀ SAU 2010 64 3.1. Bối cảnh chung và dự báo khả năng phát triển kinh tế trong giai đoạn 2006-2010 và sau 2010 64 3.2. Giải pháp quản lý nhà nước nhằm phát triển kinh tế quận Cẩm Lệ giai đoạn 2006-2010 và sau 2010 69 KẾT LUẬN 88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 PHỤ LỤC 94

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ CẤP QUẬN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 6

1.1. Những căn cứ để xác định chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với phát triển kinh tế cấp quận 6

1.2. Quản lý nhà nước đối với phát triển kinh tế cấp quận 19

Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 34

2.1. Thực trạng phát triển kinh tế quận Cẩm Lệ 34

2.2. Thực trnạg quản lý nhà nước đối với phát triển kinh tế của quận Cẩm Lệ 48

2.3. Đánh giá chung 60

Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2006-2010 VÀ SAU 2010 64

3.1. Bối cảnh chung và dự báo khả năng phát triển kinh tế trong giai đoạn 2006-2010 và sau 2010 64

3.2. Giải pháp quản lý nhà nước nhằm phát triển kinh tế quận Cẩm Lệ giai đoạn 2006-2010 và sau 2010 69

KẾT LUẬN 88

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 90

PHỤ LỤC 94

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY