Luận văn Định hướng phát triển các làng nghề truyền thống ở tỉnh Trà Vinh phục vụ du lịch thời kỳ hội nhập

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN

PHẦN MỞ ĐẦU.1

1.LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI.1

2.MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI.2

3.NHIỆM VỤ.2

4.LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI.3

4.1. Thế giới.3

4.2. Việt Nam.3

5.PHẠM VI NGHIÊN CỨU.6

5.1. Về nội dung .6

5.2. Về không gian.6

6.QUAN ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.6

6.1. Các quan điểm vận dụng trong nghiên cứu.6

6.2. Các phương pháp nghiên cứu.8

7.CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN .9

8.NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI.10

PHẦN NỘI DUNG.11

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN LÀNG

NGHỀ TRUYỀN THỐNG VÀ DU LỊCH LÀNG NGHỀ.11

1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM: .11

1.1.1. Du lịch: .11

1.1.2. Nhu cầu du lịch.12

1.1.3. Sản phẩm du lịch .12

1.1.4. Ngành nghề truyền thống .15

1.1.5. Làng nghề .15

1.1.6. Làng nghề truyền thống:.18

1.1.7. Du lịch làng nghề: .20

1.1.8. Quan niệm về hội nhập:.201.1.9. Tác động của hội nhập đến du lịch và làng nghề phục vụ du lịch: .21

1.2. ĐẶC ĐIỂM CỦA LÀNG NGHỀ:.25

1.2.1. Các làng nghề phát triển đa dạng về quy mô, cơ cấu ngành nghề và gắn

bó chặt chẽ với nông nghiệp, nông thôn:.25

1.2.2. Đặc điểm về trình độ kĩ thuật, công nghệ và lao động:.26

1.2.3. Nguyên vật liệu của các làng nghề thường là tại chỗ:.26

1.2.4. Sản phẩm của các làng nghề mang tính thuần túy, có tính mỹ thuật cao,

mang đậm bản sắc dân tộc:.27

1.2.5. Hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh của làng nghề gắn với truyền

thống hộ gia đình, qui mô nhỏ:.28

1.2.6. Làng nghề là sự kết tinh giá trị văn hóa văn minh lâu đời của dân tộc:.29

1.3. Ý NGHĨA CỦA LÀNG NGHỀ:.29

1.3.1. Ý nghĩa về kinh tế: .30

1.3.2. Ý nghĩa về xã hội và môi trường:.31

1.3.3. Ý nghĩa đối với du lịch:.32

1.4. PHÂN LOẠI LÀNG NGHỀ:.33

1.4.1. Phân theo số lượng làng nghề: .33

1.4.2. Phân theo tính chất nghề: .34

1.4.3. Phân theo các nhóm nghề .34

1.4.4. Phân theo trình độ kĩ thuật.34

1.5. PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ VÀ DU LỊCH LÀNG NGHỀ Ở MỘT SỐ

NƯỚC VÀ VIỆT NAM:.35

1.5.1. Ở Trung Quốc.35

1.5.2. Ở Đài Loan .35

1.5.3. Ở Nhật Bản .36

1.5.4. Ở Thái Lan.36

1.5.5. Ở Việt Nam.38

1.5.6. Một số điểm du lịch làng nghề điển hình .39CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC LÀNG NGHỀ TRUYỀN

THỐNG CỦA TỈNH TRÀ VINH. .45

2.1. KHÁI QUÁT VỀ TỈNH TRÀ VINH: .45

2.2. CÁC ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN CÁC LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG

CỦA TỈNH TRÀ VINH .47

2.2.1. Các nhân tố kinh tế - xã hội.47

2.2.2. Các nhân tố tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên .59

2.3. THỰC TRẠNG CÁC LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG CỦA TỈNH TRÀVINH.66

2.3.1. Các làng nghề đang hoạt động.67

2.3.2. Số lượng khách.90

2.4. DOANH THU TỪ CÁC LÀNG NGHỀ.91

2.5. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ SỰ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ CỦA TỈNH

PHỤC VỤ DU LỊCH.92

2.5.1. Những thành tựu đạt được.92

2.5.2. Những hạn chế cần khắc phục.93

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC LÀNG

NGHỀ TRUYỀN THỐNG Ở TỈNH TRÀ VINH PHỤC VỤ DU LỊCH THỜI KỲ

HỘI NHẬP. .98

3.1. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ ĐƯA RA ĐỊNH HƯỚNG.99

3.2. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN .102

3.2.1. Qui hoạch hệ thống các làng nghề truyền thống .102

3.2.2. Phát triển hệ thống các làng nghề truyền thống ưu thế .103

3.2.3. Đầu tư nhân lực, vật lực cho phát triển .104

3.2.4. Thiết lập và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm .106

3.2.5. Hợp tác đầu tư từ ngành du lịch, đặc biệt cho các làng nghề.107

3.2.6. Phát triển cơ sở hạ tầng – vật chất kĩ thuật hiện đại cho các làng nghề .107

3.2.7. Bảo vệ môi trường – phát triển bền vững trong các làng nghề .1083.3. NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN.110

3.3.1. Thực hiện đổi mới quản lí, tổ chức, tiến trình qui hoạch hệ thống làng

nghề phù hợp với tiềm năng .110

3.3.2. Kêu gọi đầu tư hiện đại hóa vật chất kĩ thuật, phương tiện sản xuất .111

3.3.3. Cải tiến mẫu mã, đa dạng hóa sản phẩm .113

3.3.4. Tổ chức các loại hình đào tạo kết hợp để nâng cao chất lượng đội ngũ lao

động nghề có kĩ thuật cao.114

3.3.5. Xúc tiến quảng bá sản phẩm làng nghề qua nhiều phương tiện và hoạt

động xã hội trong và ngoài nước .116

3.3.6. Sử dụng tối đa và có hiệu quả lao động nghề truyền thống địa phương 117

3.3.7. Liên kết, hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp du lịch tham gia đầu tư

phát triển và tiêu thụ sản phẩm.118

3.3.8. Triển khai đồng bộ thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường sinh thái

và môi trường sản xuất, phát triển bền vững làng nghề .119

3.4. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ.121

3.4.1. Kiến nghị với cấp lãnh đạo Trà Vinh .121

3.4.2. Kiến nghị với chính quyền địa phương có phát triển nghề truyền thống125

3.4.3. Kiến nghị với các doanh nghiệp du lịch.126

3.4.4. Kiến nghị với người dân địa phương tham gia sản xuất sản phẩm nghề

truyền thống.127

KẾT LUẬN.128

TÀI LIỆU THAM KHẢO.131

PHỤ LỤC.1331

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY