Luận văn Định canh, định cư với xoá đói giảm nghèo ở Hà Giang

MỤC LỤC   Trang MỞ ĐẦU Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐỊNH CANH ĐỊNH CƯ 5 1.1. Nhận thức chung về định canh định cư 5 1.2. Vai trò của công tác định canh, định cư đối với xoá đói giảm nghèo 8 1.3. Một số chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác định canh, định cư 17 1.4. Kinh nghiệm quốc tế và một số địa phương trong nước về định canh, định cư 19 Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐỊNH CANH ĐỊNH CƯ VÀ XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở HÀ GIANG 27 2.1. Thực trạng công tác định canh định cư 27 2.2. Thực trạng công tác xoá đói giảm nghèo ở Hà Giang 44 Chương 3: NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN ĐỊNH CANH, ĐỊNH CƯ GẮN VỚI XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở HÀ GIANG 57 3.1. Quan điểm, mục tiêu, phương hướng của công tác định canh, định cư trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến 2010 57 3.2. Những giải pháp chủ yếu gắn định canh định cư với xoá đói giảm nghèo ở Hà Giang 62 KIẾN NGHỊ 84 KẾT LUẬN 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 87

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐỊNH CANH ĐỊNH CƯ 5

1.1. Nhận thức chung về định canh định cư 5

1.2. Vai trò của công tác định canh, định cư đối với xoá đói giảm nghèo 8

1.3. Một số chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác định canh, định cư 17

1.4. Kinh nghiệm quốc tế và một số địa phương trong nước về định canh, định cư 19

Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐỊNH CANH ĐỊNH CƯ VÀ XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở HÀ GIANG 27

2.1. Thực trạng công tác định canh định cư 27

2.2. Thực trạng công tác xoá đói giảm nghèo ở Hà Giang 44

Chương 3: NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN ĐỊNH CANH, ĐỊNH CƯ GẮN VỚI XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở HÀ GIANG 57

3.1. Quan điểm, mục tiêu, phương hướng của công tác định canh, định cư trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến 2010 57

3.2. Những giải pháp chủ yếu gắn định canh định cư với xoá đói giảm nghèo ở Hà Giang 62

KIẾN NGHỊ 84

KẾT LUẬN 85

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 87

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY