Luận văn Điển phạm hóa các giá trị của văn học Việt nam hiện đại - Đương đại qua chương trình sách giáo khoa trung học phổ thông từ 1986 đến nay

MỞ ĐẦ U.6

1. Lí do chọn đề tài.6

2. Lịch sử vấn đề .7

3. Đối tƯợng và phạm vi nghiên cứu.9

4. PhƯơng pháp nghiên cƣ́ u.9

5. Bố cuc̣ nghiên cƣ́ u.9

NÔỊ DUNG .11

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUÂṆ VÀ THƢ̣C TIỄN NGHIÊN CƢ́ U.11

1.1. Lí thuyết tiếp nhận trong nghiên cứu văn học.11

1.1.1. Về nguồn gôć của lí thuyêt́ tiêṕ nhận. 11

1.1.2. Những đặc điêm̉ về lí thuyêt́ tiêṕ nhận. 14

1.1.3. Tiêṕ nhận văn học qua hệ thôń g sách giáo khoa. 16

1.2. Điển phaṃ - môṭ khía caṇ h của nghiên cƣ́ u và phê bình văn hoc̣ .

1.3. Khái quát đặc điểm hệ thống chƯơng trình và sách giáo khoa Ngữ Văn trung

học phổ thông Việt Nam.

CHƯƠNG 2: KIẾ N THƢ́ C VĂN HOC̣ VIÊṬ NAM HIÊṆ ĐAỊ - ĐƯƠNG ĐAỊ

TRONG HỆ THỐ NG SÁ CH GIÁ O KHOA TƢ̀ NĂM 1986 ĐẾN NAY .

2.1. Đặc điểm phân kỳ văn học hiện đại - đƯơng đaị Viêṭ Nam qua hê ̣thống các bài

khái quát Văn học Việt Nam .

2.2. Khái quát các tác giả trong sách giáo khoa .

2.2.1. Hồ Chí Minh.

2.2.2. Tố Hữu .

2.2.3. Nguyêñ Tuân .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY