Luận văn Dịch vụ khách sạn trong hoạt động của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KINH DOANH KHÁCH SẠN 5 1.1. Khái niệm và đặc điểm kinh doanh khách sạn 5 1.2. Xu hướng phát triển và vai trò của du lịch và dịch vụ khách sạn 15 1.3. Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế du lịch và của Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Việt Nam trong việc sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư vào các khách sạn, nhà nghỉ 23 Chương 2: TÌNH HÌNH DU LỊCH - KHÁCH SẠN VIỆT NAM VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ SỞ KHÁCH SẠN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 29 2.1. Tình hình du lịch Việt Nam 29 2.2. Thực trạng hoạt động của các cơ sở khách sạn, nhà nghỉ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 37 2.3. Nguyên nhân của hạn chế và những vấn đề đặt ra đối với hoạt động kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 42 Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH DOANH DỊCH VỤ - KHÁCH SẠN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 50 3.1. Định hướng, mục tiêu phát triển 50 3.2. Những giải pháp chủ yếu phát triển kinh doanh khách sạn 54 3.3. Các đề xuất kiến nghị 82 KẾT LUẬN 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 PHỤ LỤC 89

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KINH DOANH KHÁCH SẠN 5

1.1. Khái niệm và đặc điểm kinh doanh khách sạn 5

1.2. Xu hướng phát triển và vai trò của du lịch và dịch vụ khách sạn 15

1.3. Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế du lịch và của Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Việt Nam trong việc sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư vào các khách sạn, nhà nghỉ 23

Chương 2: TÌNH HÌNH DU LỊCH - KHÁCH SẠN VIỆT NAM VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ SỞ KHÁCH SẠN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 29

2.1. Tình hình du lịch Việt Nam 29

2.2. Thực trạng hoạt động của các cơ sở khách sạn, nhà nghỉ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 37

2.3. Nguyên nhân của hạn chế và những vấn đề đặt ra đối với hoạt động kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 42

Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH DOANH DỊCH VỤ - KHÁCH SẠN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 50

3.1. Định hướng, mục tiêu phát triển 50

3.2. Những giải pháp chủ yếu phát triển kinh doanh khách sạn 54

3.3. Các đề xuất kiến nghị 82

KẾT LUẬN 85

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 87

PHỤ LỤC 89

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY