Luận văn Dịch vụ Du lịch ở Thành phố Đà Nẵng

MỤC LỤC  Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA DỊCH VỤ DU LỊCH Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 5 1.1. Vai trò của dịch vụ du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng 5 1.2. Đặc điểm và các loại hình dịch vụ du lịch ở thành phố Đà Nẵng 18 1.3. Kinh nghiệm của một số thành phố về phát triển dịch vụ du lịch 24 Chương 2: THỰC TRẠNG DỊCH VỤ DU LỊCH Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG NĂM NĂM QUA (2001-2005) 32 2.1. Tình hình phát triển dịch vụ du lịch tại Đà Nẵng trong năm năm qua 32 2.2. Những thành công và hạn chế của dịch vụ du lịch Đà Nẵng qua năm năm hoạt động 50 Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ DU LỊCH ĐÀ NẴNG TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020 76 3.1. Phương hướng phát triển dịch vụ du lịch Đà Nẵng trong những năm tới 76 3.2. Một số giải pháp chủ yếu phát triển dịch vụ du lịch thành phố Đà Nẵng 80 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 104 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 107

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA DỊCH VỤ DU LỊCH Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 5

1.1. Vai trò của dịch vụ du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng 5

1.2. Đặc điểm và các loại hình dịch vụ du lịch ở thành phố Đà Nẵng 18

1.3. Kinh nghiệm của một số thành phố về phát triển dịch vụ du lịch 24

Chương 2: THỰC TRẠNG DỊCH VỤ DU LỊCH Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG NĂM NĂM QUA (2001-2005) 32

2.1. Tình hình phát triển dịch vụ du lịch tại Đà Nẵng trong năm năm qua 32

2.2. Những thành công và hạn chế của dịch vụ du lịch Đà Nẵng qua năm năm hoạt động 50

Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ DU LỊCH ĐÀ NẴNG TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020 76

3.1. Phương hướng phát triển dịch vụ du lịch Đà Nẵng trong những năm tới 76

3.2. Một số giải pháp chủ yếu phát triển dịch vụ du lịch thành phố Đà Nẵng 80

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 104

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 107

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY