Luận văn Đề xuất chiến lược hội nhập kế toán quốc tế cho Việt Nam

MỤC LỤC Trang Mở đầu . Chương 1: HỆ THỐNG KẾ TOÁN CÁC QUỐC GIA .1.1. Sự hình thành và phát triển của hệ thống kế toán các quốc gia . 1.1.1. Hệ thống bút toán kép – nền tảng của kế toánhiện đại . 1.1.2. Sự phát triển của hệ thống kế toán các quốc gia . 1.1.3. Cấu trúc của hệ thống kế toán quốc gia . 1.1.4. Sự khác biệt hệ thống kế toán các quốc gia . 1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc hình thành hệ thống kế toán quốc gia . 1.2.1. Quan điểm của Christopher Nobes . 1.2.2. Quan điểm của Gray 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống kế toán Việt Nam . 1.3.3 Môi trường kinh doanh . 1.3.2. Môi trường pháp lý . 1.3.3. Môi trường văn hoá . 1.4. Phân loại hệ thống kế toán trên thế giới . 1.4.1. Các phương pháp phân loại hệ thống kế toán quốc gia . 1.4.2. ðánh giá các phương pháp phân loại . 15556131416162024242628292934Chương 2: TỪ HÒA HỢP ðẾN HỘI TỤ KẾ TOÁN QUỐC TẾ VÀ QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP CỦA KẾ TOÁN VIỆT NAM .2.1. Quá trình hòa hợp kế toán quốc tế 2.1.1. Sự cần thiết của quá trình hòa hợp kế toán quốc tế . 2.1.2. Quá trình hòa hợp kế toán trước khi IASC ra đời. .2.1.3. Sự hình thành của Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế 2.1.4. Sự hòa hợp quốc tế sau khi IASC ra đời .2.2. Quá trình hội tụ kế toán quốc tế . 2.2.1. Yêu cầu hội tụ kế toán quốc tế . 2.2.2. Quá trình hội tụ kế toán quốc tế . 2.2.3. Các trở ngại và giải pháp . 2.3. Chiến lược hội nhập quốc tế về kế toán tại cácnước và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam . .2.3.1. Sự cần thiết một chiến lược hội nhập quốc tếvề kế toán. . . 2.3.2. Chiến lược hội nhập quốc tế về kế toán tại một số quốc gia trên thế giới . 2.2.3. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. 2.4. Quá trình hội nhập của kế toán Việt Nam hiện nay . 2.4.1. Quá trình hội nhập của kế toán Việt Nam qua các giai đoạn .2.4.2. ðặc điểm của hệ thống kế toán Việt Nam hiện nay và những vấn đề đặt ra cho quá trình hội nhập kế toán quốc tế 373737384041444446535555555660656571Chương 3: CHIẾN LƯỢC CHO VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KẾ TOÁN QUỐC TẾ 3.1. Các nguyên tắc xây dựng chiến lược . .3.1.1. Phải xuất phát từ môi trường kinh doanh, pháp lý và văn hóa của Việt Nam. . 3.1.2. Phải tính đến yếu tố thời gian và tính tươngtác với sự phát triển của nền kinh tế thị trường và tiến trình hội nhập của Việt Nam . 3.1.3. Phải tính đến sự đóng góp của nhiều bên, ngoài vai trò của Bộ Tài chính .3.2. Các nội dung cơ bản của chiến lược .3.2.1. Xác định mục tiêu 3.2.2. Lộ trình và công bố lộ trình . 3.3. Các giải pháp chiến lược . 3.3.1. ðẩy mạnh những nghiên cứu về lý thuyết kế toán . 3.3.2. Thiết lập một cơ chế mới cho hệ thống kế toán Việt Nam . 3.3.3. Nâng cao năng lực đội ngũ kế toán viên . 3.3.4. Cải tiến phương pháp giảng dạy kế toán trongnhà trường .3.3.5. Hoàn thiện hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam . 3.3.6. Tăng cường việc giám sát và nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán .3.3.7. Nâng cao vai trò và chức năng của các tổ chức nghề nghiệp. Kết luận.

MỤC LỤC

Trang

Mở đầu .

Chương 1: HỆ THỐNG KẾ TOÁN CÁC QUỐC GIA .

1.1. Sự hình thành và phát triển của hệ thống kế toán các quốc gia .

1.1.1. Hệ thống bút toán kép – nền tảng của kế toánhiện đại .

1.1.2. Sự phát triển của hệ thống kế toán các quốc gia .

1.1.3. Cấu trúc của hệ thống kế toán quốc gia .

1.1.4. Sự khác biệt hệ thống kế toán các quốc gia .

1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc hình thành hệ thống kế toán quốc gia .

1.2.1. Quan điểm của Christopher Nobes .

1.2.2. Quan điểm của Gray

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống kế toán Việt Nam .

1.3.3 Môi trường kinh doanh .

1.3.2. Môi trường pháp lý .

1.3.3. Môi trường văn hoá .

1.4. Phân loại hệ thống kế toán trên thế giới .

1.4.1. Các phương pháp phân loại hệ thống kế toán quốc gia .

1.4.2. ðánh giá các phương pháp phân loại .

1

5

5

5

6

13

14

16

16

20

24

24

26

28

29

29

34

Chương 2: TỪ HÒA HỢP ðẾN HỘI TỤ KẾ TOÁN QUỐC TẾ VÀ QUÁ

TRÌNH HỘI NHẬP CỦA KẾ TOÁN VIỆT NAM .

2.1. Quá trình hòa hợp kế toán quốc tế

2.1.1. Sự cần thiết của quá trình hòa hợp kế toán quốc tế .

2.1.2. Quá trình hòa hợp kế toán trước khi IASC ra đời. .

2.1.3. Sự hình thành của Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế

2.1.4. Sự hòa hợp quốc tế sau khi IASC ra đời .

2.2. Quá trình hội tụ kế toán quốc tế .

2.2.1. Yêu cầu hội tụ kế toán quốc tế .

2.2.2. Quá trình hội tụ kế toán quốc tế .

2.2.3. Các trở ngại và giải pháp .

2.3. Chiến lược hội nhập quốc tế về kế toán tại cácnước và bài học kinh

nghiệm cho Việt Nam . .

2.3.1. Sự cần thiết một chiến lược hội nhập quốc tếvề kế toán. . .

2.3.2. Chiến lược hội nhập quốc tế về kế toán tại một số quốc gia trên thế

giới .

2.2.3. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

2.4. Quá trình hội nhập của kế toán Việt Nam hiện nay .

2.4.1. Quá trình hội nhập của kế toán Việt Nam qua các giai đoạn .

2.4.2. ðặc điểm của hệ thống kế toán Việt Nam hiện nay và những vấn đề

đặt ra cho quá trình hội nhập kế toán quốc tế

37

37

37

38

40

41

44

44

46

53

55

55

55

56

60

65

65

71

Chương 3: CHIẾN LƯỢC CHO VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI

NHẬP KẾ TOÁN QUỐC TẾ

3.1. Các nguyên tắc xây dựng chiến lược . .

3.1.1. Phải xuất phát từ môi trường kinh doanh, pháp lý và văn hóa của

Việt Nam. .

3.1.2. Phải tính đến yếu tố thời gian và tính tươngtác với sự phát triển của

nền kinh tế thị trường và tiến trình hội nhập của Việt Nam .

3.1.3. Phải tính đến sự đóng góp của nhiều bên, ngoài vai trò của Bộ Tài

chính .

3.2. Các nội dung cơ bản của chiến lược .

3.2.1. Xác định mục tiêu

3.2.2. Lộ trình và công bố lộ trình .

3.3. Các giải pháp chiến lược .

3.3.1. ðẩy mạnh những nghiên cứu về lý thuyết kế toán .

3.3.2. Thiết lập một cơ chế mới cho hệ thống kế toán Việt Nam .

3.3.3. Nâng cao năng lực đội ngũ kế toán viên .

3.3.4. Cải tiến phương pháp giảng dạy kế toán trongnhà trường .

3.3.5. Hoàn thiện hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam .

3.3.6. Tăng cường việc giám sát và nâng cao chất lượng hoạt động kiểm

toán .

3.3.7. Nâng cao vai trò và chức năng của các tổ chức nghề nghiệp.

Kết luận.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY