Luận văn Dạy học truyện ngắn vợ nhặt của Kim Lân (ngữ văn 12, tập 2) theo hướng tiếp cận thi pháp học

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .1

1. Lý do chọn đề tài.1

2. Lịch sử vấn đề .4

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu.6

4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu .7

5. Phương pháp nghiên cứu.7

6. Đóng góp của luận văn.7

7. Cấu trúc luận văn .7

CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI .9

1.1. Cơ sở lý luận .9

1.1.1. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học Ngữ văn hiện hành .9

1.1.2. Khái lược về thi pháp học .11

1.2. Cơ sở thực tiễn.22

1.2.1. Tình hình vận dụng thi pháp trong dạy học tác phẩm văn học trong nhà

trường phổ thông.22

1.2.2. Thực trạng dạy học truyện ngắn Vợ nhặt của tác giả Kim Lân trong chương

trình Ngữ văn 12 .23

Tiểu kết chương 1.29

CHƢƠNG 2. TÍCH CỰC HÓA PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC TRUYỆN NGẮN

VỢ NHẶT CỦA TÁC GIẢ KIM LÂN THEO HƢỚNG TIẾP CẬN THI PHÁPHỌC.

2.1. Một số vấn đề thi pháp trong truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân .

2.1.1. Cách thức sử dụng ngôn ngữ, giọng điệu .

2.1.2. Nghệ thuật xây dựng tình huống .

2.1.3. Nghệ thuật tổ chức cốt truyện .

2.1.4. Nghệ thuật xây dựng nhân vật .

2.1.5. Không gian nghệ thuật, thời gian nghệ thuật .

2.1.6. Điểm nhìn trần thuật .

2.2. Kết hợp các phƣơng pháp dạy học tích cực theo hƣớng tiếp cận thi pháp

học đối với tác phẩm Vợ nhặt.

2.2.1. Phương pháp diễn giảng .

2.2.2. Phương pháp dạy học nêu vấn đề .

2.2.3. Phương pháp đàm thoại.

2.2.4. Phương pháp trực quan .

Tiểu kết chương 2.

CHƢƠNG 3. THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM VỚI TÁC PHẨM VỢ NHẶT

CỦA TÁC GIẢ KIM LÂN .

3.1. Giáo án thực nghiệm.

3.2. Thực nghiệm cụ thể bài học .

3.2.1. Mục đích thực nghiệm.

3.2.2. Đối tượng, địa bàn, thời gian thực nghiệm.

3.2.3. Nội dung thực nghiệm .

3.2.4. Phương pháp tiến hành thực nghiệm .

3.2.5. Kết quả thực nghiệm .

3.2.6. Đánh giá kết quả thực nghiệm .

Tiểu kết chương 3.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO .30

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY