Luận văn Đào tạo, bồi dưỡng công chức trong nền kinh tế thị trường ở nước ta (qua thực tiễn ở thành phố Hà Nội)

MỤC LỤC TrangMỞ ĐẦU 1 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở NƯỚC TA 4 1.1. Yêu cầu của nền kinh tế thị trường đặt ra đối với việc đào tạo, bồi dưỡng công chức 4 1.2. Khái niệm và quan điểm về công chức và đào tạo, bồi dưỡng công chức 10 1.3. Nội dung, hình thức đào tạo, bồi dưỡng công chức và các yếu tố ảnh hưởng đến đào tạo, bồi dưỡng công chức 24 1.4. Kinh nghiệm của một số thành phố, tỉnh trong đào tạo, bồi dưỡng công chức (thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Ninh, thành phố Đà Nẵng) 41 Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI TỪ NĂM 1995 ĐẾN NAY 47 2.1. Vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức và đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Hà Nội 47 2.2. Tình hình chung về công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức từ 1995 đến nay 49 2.3. Đánh giá việc thực hiện một số kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức của thành phố (việc thực hiện Quyết định số 74/2001/QĐ-TTg; đào tạo, bồi dưỡng công chức ở nước ngoài; chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học ở trong nước; đào tạo nguồn công chức; hội nhập kinh tế quốc tế) 67 Chương 3: MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC 79 3.1. Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng công chức 79 3.2. Nhiệm vụ chủ yếu nhằm tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức 82 3.3. Những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức 84 KẾT LUẬN 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 95

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở NƯỚC TA 4

1.1. Yêu cầu của nền kinh tế thị trường đặt ra đối với việc đào tạo, bồi dưỡng công chức 4

1.2. Khái niệm và quan điểm về công chức và đào tạo, bồi dưỡng công chức 10

1.3. Nội dung, hình thức đào tạo, bồi dưỡng công chức và các yếu tố ảnh hưởng đến đào tạo, bồi dưỡng công chức 24

1.4. Kinh nghiệm của một số thành phố, tỉnh trong đào tạo, bồi dưỡng công chức (thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Ninh, thành phố Đà Nẵng) 41

Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI TỪ NĂM 1995 ĐẾN NAY 47

2.1. Vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức và đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Hà Nội 47

2.2. Tình hình chung về công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức từ 1995 đến nay 49

2.3. Đánh giá việc thực hiện một số kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức của thành phố (việc thực hiện Quyết định số 74/2001/QĐ-TTg; đào tạo, bồi dưỡng công chức ở nước ngoài; chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học ở trong nước; đào tạo nguồn công chức; hội nhập kinh tế quốc tế) 67

Chương 3: MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC 79

3.1. Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng công chức 79

3.2. Nhiệm vụ chủ yếu nhằm tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức 82

3.3. Những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức 84

KẾT LUẬN 93

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 95

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY